Ny student

Velkommen som ny student ved HVL! Sjekklista under er ei god førebuing til livet som student hos oss.

Sjekkliste før studiestart

1. Semesterregistrer deg

Nokre veker før studiestart mottar du ein SMS med ein pinkode. Når du har mottatt pinkoden loggar du på Studentweb for å semesterregistrere deg. Kontroller at kontaktinformasjonen stemmer. Lag faktura for semesteravgift. Meld deg opp til undervisning og vurdering (eksamen), enten ved å godkjenne utdanningsplanen eller ved å legge inn emne manuelt.

Siste frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret.

2. Aktiver brukarkontoen din

Aktiver brukarkontoen din ved å logge deg på med brukarnamn (studentnummer) og pinkoden som du fekk på SMS etter du takka ja til studieplass.

Det kan ta inntil 24 timar før brukarkontoen er oppretta. Dette gjeld også sjølv om du har fått tilgang til StudentWeb.

Brukarkontoen gir deg tilgang til IT-verktøy som e-post, Office 365læringsplattform (Fronter / itslearning)innleverings- og eksamenssystemet WISEflow, anna programvare og trådlaust nett på campus.

3. Last ned studentbevis-appen

Studentbevis-appen beviser at du er registrert som student dette semesteret.  Appen fungerer som studentbevis hos mellom anna studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap.

Du vil framleis trenge studentkort, til dømes for å komme inn i bygga våre på kveldstid og i helgene, låne bøker på biblioteket og bruke skrivarane våre. Studentkorta blir produsert kort tid etter studiestart.

4. Treng du politiattest og medisinsk testing?

På ein del studium er det krav om at du skal legge fram politiattest. Det vil stå i tilbodet om studieplass om ditt studium krev politiattest, og kva type politiattest du treng.  Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider.

Studentar som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sjukehus, sjukeheim og andre buformer med heildøgns pleie, pliktar å gjennomgå undersøking for MRSA og tuberkolose. Les meir om medisinsk testing.

Lærar- og barnehagelærarstudentar som i løpet av dei tre siste åra har opphalde seg meir enn 3 månader i eit land med høg førekomst av tuberkulose, må ta ein test før dei går ut i praksis. Les meir om medisinsk testing

5. Søk om bustad, stipend og lån

Treng du hybel? Sjekk boligtorget.no for ledige studenthyblar, eller hybel.no for hyblar på privatmarknaden. Hugs å melde adressendring hos Posten!

Så snart du har fått tilbod om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Du må oppgi ein utdanningskategori når du søker. For å få utbetalt stipend og studielån må du ha betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringa.

6. Bli kjend med studieplan og pensum

Gjer deg kjent med studieplan og pensumliste for studiet ditt. Det kan vere lurt å vente til studiestart med å kjøpe bøker, då det kan bli endringar.

7. Sjekk viktige informasjonskanalar

Få oversikt over dei ulike informasjonskanalene du skal bruke som student: Studentweb, læringsplattform (Fronter/itslearning), student e-post og For studentar på hvl.no.

8. Treng du tilrettelegging eller nokon å snakke med?

Har du lese- og skrivevanskar, ei funksjonsnedsetting, sjukdom, skade eller anna som gjer at du treng tilrettelegging i undervisning, i praksis eller under eksamen? Sjå kva type tilrettelegging du kan få.

Som student kan du få studierettleiing hos studiekonsulentane våre. På Karrieresenteret kan du få karriererettleiing. På campus Førde, Haugesund, Stord og Sogndal har vi også studentrådgivarar du kan snakke med om personlege og private forhold i livs- og studiesituasjonen din.  Les om dei ulike rettleiingstenestene.

9. Sjekk timeplan og tid for oppmøte

Vi står klare til å hjelpe deg

Har du studierelaterte spørsmål, eller treng du informasjon og rettleiing om opptak, utdanningsplan, tilrettelegging, praksis eller utveksling, kan du kontakte Servicetorget på din campus for hjelp.

For IT-hjelp og spørsmål knytt til programvare, utskrift eller anna, ta kontakt med IT-hjelpen.