Hopp til innhald

ING125 Ingeniørfaglig innføringsemne for maskin og marinfag

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en introduksjon til ingeniørprofesjonen. Grunnleggende temaer innen 3D-modellering og teknisk tegning, programmering, prosjektarbeid, HMS og IKT-sikkerhet, etikk og bærekraft er sentralt. Emnet skal bidra til motivasjon og gi en introduksjon til resten av studiet. De ulike delene skal samlet gi nødvendig kunnskap innen modellering, programmering og rapportskriving.

Læringsutbytte

 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering.
 • Kandidaten skal ha opparbeidet et faglig grunnlag for å tegne og modellere i 3D.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om verkstedsteknisk måleteknikk og generell
 • teknisk dannelse.
 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og
 • arbeidsliv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, organisering og gjennomføring.
 • Kandidaten kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

 • Kandidaten kan utføre grunnleggende programmering i Matlab.
 • Kandidaten kan modellere enkle komponenter og sammenstillinger i 3D.
 • Kandidaten kan lese enkel tekniske tegninger.
 • Kandidaten kan bruke måleverktøy og måleinstrument som er nødvendig for å kunne framstille og kontrollere maskindeler.
 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne.

 • Kandidaten kan benytte dataverktøy til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger.
 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan man kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Øvinger
 • DAK laboratorium
 • E-læringsmoduler

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Innleveringer
 • Obligatorisk lab
 • Prosjektrapport
 • E-læringsmoduler

Nærmere informasjon om arbeidskravene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med 3 deler; en skriflig eksamen, en semesteroppgave og en muntlig eksamen. Alle tre deler må være bestått for å få karakter i faget. Ved stryk på en av delene, kan den del som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

 • Skriflig eksamen i matlab. Denne utgjør 40% av endelig karakter. Varighet 3 timer.
 • Semesteroppgave innen 3D-modellering. Oppgaven utgjør 30% av endelig karakter. Gruppeoppgave med maks 3 studenter på gruppen. Nærmere detaljer oppgis ved semesterstart.
 • Muntlig eksamen som utgjør 30% av endelig karakter. Gruppeeksamen. Tema samme som semesteroppgaven. Gruppen presenterer først sin semesteroppgave. Deretter muntlig eksamen med spørsmål til oppgaven. Individuell karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler