Hopp til innhald

MAS101 3D-Modellering og elementmetode

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene kunnskap i regler og standarder for teknisk tegning og maskintegning i 3-D. Studentene skal kunne fremstille maskintegninger og utføre styrke beregning med DAK-programmet programmet Creo Parametric, Creo Simulate, Abaqus og Ansys.

 Elementmetoden eller "Finite Element Method - FEM", er en numerisk metode som har en sentral posisjon når det gjelder styrkeberegninger og beregning av deformasjoner i konstruksjoner. Metoden benyttes også for beregning av strømning, varmeledning og andre typer feltberegninger.

 

Innhold

Opplagerkreftene, punktlast, jevnt fordelte laster, fagverk, massegeometri, spenningstyper, sikkerhetsfaktor, kombinert lastevirkning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS101 3D-Modellering og elementmetode har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • ha inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • ha kjennskap til metoder for oppbygging av modeller.
 • ha kunnskap om hvordan kundekrav, produksjonskrav og designkrav påvirker oppbygging av modellene.
 • ha kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.
 • kjenne til optimaliserte og derved miljøvennlige tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.

Ferdigheter

 • anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha parter og sammenstillinger.
 • produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.
 • Styrkeberegne maskinelementer med FEM Animasjon av mekanismer.

 Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomgått 1. semester ved ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk, matematikk, innføringsemnet, materiallære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektbaserte undervisning som består av følgende deler:

 • Ti individuelle innleveringsoppgaver
 • Avsluttende skriftlig grupperapport av prosjektoppgave

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved studiestart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i gruppe.  Karakter settes individuelt.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer tillatt, tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler