Hopp til innhald

ING126 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en introduksjon til ingeniørprofesjonen. Grunnleggende temaer innen 3D-modellering og teknisk tegning, programmering, prosjektarbeid, HMS og IKT-sikkerhet, etikk og bærekraft er sentralt. Emnet skal bidra til motivasjon og gi en introduksjon til resten av studiet. De ulike delene skal samlet gi nødvendig kunnskap innen modellering, programmering og rapportskriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering.
 • Kandidaten skal ha opparbeidet et faglig grunnlag for å tegne og modellere i 3D.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om verkstedsteknisk måleteknikk og generell
 • teknisk dannelse.
 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og
 • arbeidsliv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, organisering og gjennomføring.
 • Kandidaten kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre grunnleggende programmering i Matlab.
 • Kandidaten kan modellere enkle komponenter og sammenstillinger i 3D.
 • Kandidaten kan lese enkel tekniske tegninger.
 • Kandidaten kan bruke måleverktøy og måleinstrument som er nødvendig for å kunne framstille og kontrollere maskindeler.
 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte dataverktøy til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger.
 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan man kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Øvinger
 • DAK laboratorium
 • E-læringsmoduler

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer:

 •  6 av 8 innleveringer må være godkjent i 3D-modellering og tegning
 •  3 av 5 innleveringer må være godkjent Matlab
 • 3 laboratorieøvinger 

​Nærmere informasjon om obligatoriske læringsaktiviteter blir gitt ved semesterstart.

Godkjente læringsaktivteter er gyldige i 4 semester.

Vurderingsform

Semesteroppgave, 100 %

Karakterskala Bestått / Ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler