Hopp til innhald

MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fluidmekanikk. Ulike analysemetoder for statiske og dynamiske problemer blir presentert og anvendt på fluder. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset av andre emner ved Institutt for maskin- og marinfag.

Temaer: Grunnleggende egenskaper for væsker. Fluidstatikk: krefter som virker på plane og krumme flater. Dynamiske egenskaper til fluider: viskositet, laminære og turbulente strømninger. Kontrollvolumsanalyser. Eulers ligning, Bernoullis ligning. Termodynamikkens 1. lov. Strømning i rør. Krefter som virker på legemer i væsker (drag-løft-krefter)

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS220 Grunnleggende Fluidmekanikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper:

  • Forstå og beskrive grunnleggende egenskaper til væsker i ro og i bevegelse
  • Forstå og beskrive krefter som påvirker legemer i fluider

Ferdigheter

  • Bruke analysemetodene for inkompressible, ikke-viskøse strømninger
  • Identifisere og beregne krefter som virker på legemer i fluider

Generell kompetanse

  • Analysere fysiske problemstillinger, gjøre nødvendige forenklinger og anvende teoretiske kunnskaper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1

Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav: 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Arbeidskrav er gyldige i hele studieløpet

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer tillatt

Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MAS111 - Statistikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2044 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • MAS110 - Dynamikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2027 - Strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng