Hopp til innhald

SA589 Komparativ politikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i samanliknande politikk med vekt på korleis statsmaktene er organiserte i forhold til kvarandre, og samspelet mellom konstitusjonar, parlament og regjering. Undervisninga presenterer tema som partisystem og partifamiliar, val- og valsystem i ulike land, og variasjonar i bruken av folkeavstemmingar.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne:

  • har studenten kunnskap om korleis statsmakta er organisert og korleis dei ulike politiske institusjonane fungerer i forhold til kvarandre i ulike land
  • har studenten oversikt over ulike partisystem og partifamiliar, val og valordningar og bruken av folkeavstemmingar i ulike land

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • orientere seg i relevant statsvitskapleg faglitteratur om politiske institusjonar
  • gjennomføre enkle skriftlege, komparative analysar

Generell kompetanse

Etter fullført emne:

  • kan studenten gi ein individuell, skriftleg presentasjon av ei komparative, politisk problemstilling på grunnleggjande nivå
  • kjenner studenten til korleis politiske institusjonar i ulike land har utvikla nye løysingar i vår tid

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Campusstudentar: Sjølvstudium, førelesingar, gruppearbeid, øvingsoppgåver, skriftlege innleveringar som blir kommenterte av faglærar og medstudentar, studentstyrte kollokviegrupper.

Nettstudentar: Sjølvstudium, førelesingar og gruppearbeid ved hjelp av nettkonferanseverktøy og diskusjonsforum, digitale læringsressursar som videoopptak/podcast, øvingsoppgåver, skriftlege innleveringar som blir kommenterte av faglærar og medstudentar, studentstyrte kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

1) Studenten skal skrive ei oppgåve.

2) Fleirvalstest (multiple choice) i heile pensum eller ein nærare definert del av pensum.

Arbeidskrav må blir vurderte til "godkjent" for å kunne gå opp til eksamen. Ved "ikkje godkjent" vil ein få ein ny sjanse.

Vurderingsform

Heimeeksamen (5 timar)

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel