Hopp til innhald

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget skal gi innsikt i virkemåten for datamaskiner. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om hvordan en datamaskin sine ressurser best kan organiseres og administreres. Disse kunnskapene skal danne grunnlag for bruk, evaluering og drift av eksisterende operativsystemer. Faget gir også brukerkunnskap om Unix operativsystem.

 • Skall-miljø og Unix-kommandoer
 • Kjernekomponenter på en datamaskin, inkludert CPU, cache, hukommelse og I/O
 • Datamaskinen sin virkemåte, med vekt på CPU
  • Instruksjonssett
  • Assemblerprogramer
 • Forskjellige typer operativsystemer
 • Oversikt over intern struktur i operativsystemer
 • Hukommelses- og prosesshåndtering

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

 • Beskrive datamaskinen sin virkemåte og dens kjernekomponenter
 • Beskrive enkle assemblerprogramer
 • Beskrive intern struktur i operativsystemer

 • Bruke skall å automatisere enkle oppgaver
 • Bruke operativsystemtjenester i egne programmer

 • Finne og benytte informasjon fra relevante kilder for å løse konkrete problemer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING102 Ingeniørfaglig Innføringsemne for data, MAT101 Diskret Matematikk og DAT100 Grunnleggende Programmering, eller tilsvarende emner, og programmeringsferdigheter i Java. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk oppgave som må være innlevert til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. 

Godkjente oppgaver gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres. 

Vurderingsform

Emnet har to deleksamener: to oppgaver som er vektet 25% til sammen (den første teller 10% og den andre 15%) og en skriftlig skoleeksamen som er vektet 75%. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått totalkarakter.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD077 - Datamaskiner og operativsystemer - Reduksjon: 10 studiepoeng