Hopp til innhald

ELE204 Reguleringsteknikk 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende prinsipper for modellering, simulering, analyse og design av klassiske monovariabel reguleringssystemer.

Emnet tar tema fra elektrisitetslære, mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme innen klassisk fysikk, samt calculus, lineære systemer og stabilitet fra matematikk for å danne et naturvitenskapelig fundament for arbeidet med dynamiske, automatiserte systemer innen teknologiske fag.

Reguleringsteknikk 1 gir ei innføring i modellering og design av klassiske, monovariable reguleringssystemer ved bruk av PID og 'lag-lead' regulator for de mest brukte industrielle systemer.

Læringsutbytte

Kandidaten har forståelse for automatikkingeniørens rolle i samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnets behov.

Kunnskaper:

 • Kandidaten kjenner til modellering av grunnleggende dynamiske prosesser og mer komplekse, sammensatte systemer fra grunnleggende prosesser.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende anvendelse av sensor-, aktuator- og målesystemer i modellering av prosesser i åpen sløyfe og lukkede sløyfe med negativ tilbakekopling samt analyse av stabilitet.
 • Kandidaten kjenner til hvordan prosessmodellering og krav som avvik, frekvens- og tidsegenskaper samt systemets transientrespons er nødvendige verktøy for å kunne beskrive, designe og simulere klassiske monovariabel reguleringssystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende fysiske prinsipper og begreper innen matematisk beskrivelse og analyse av flerfaglige dynamiske systemer.
 • Kandidaten behersker grunnleggende dynamisk modellering og kan estimere prosess parametere både fra teori og eksperiment, beregne nødvendige regulatorer ut fra modellen til prosessen, krav om stabilitet samt ulike krav som stilles om reguleringssystemets egenskaper.
 • Kandidaten kan innhente, prosessere og presentere numeriske data fra eksperimenter og sammenlikne og analysere disse med data fra teoretisk design og simuleringsverktøy.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger innen automatisering gjennom anvendelse av metoder og undersøkelser fra dynamiske systemer og reguleringsteknikk.
 • Kandidaten har forståelse for automatikkingeniørens rolle i samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnets behov.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • Matematikk 1
 • Matematikk 2

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger, praktisk arbeid og regneøvinger med bruk av PC og dataverktøy.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske oppgaver, 2 laboratorieøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Eksamen vil bli gitt på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok. Håndskrevne notater i protokollbok, ikke løse ark. Alle typer kalkulator. PC med bruk av all undervisningsbasert programvare unntatt alle typer kommunikasjonsprogramvare.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE104 - Reguleringsteknikk 1 med fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • EL2-201 - Reguleringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3056 - Reguleringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE204D - Reguleringsteknikk 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng