Hopp til innhald

MAS144 Materialer og tilvirkning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Hvordan materialenes oppbygging påvirker materialegenskaper, og karakteristiske egenskaper for metaller, polymerer, keramer og kompositter. For metaller vil effekten av varmebehandling, bearbeiding og kjemisk sammensetning av stål og aluminium. Korrosjon som termodynamisk prosess, samt elektokjemiske prosesser som spenningsrekken og den galvaniske serien og typer av korrosjonsbestandige materialer og korrosjonsforebygging. Fasthetsegenskaper og -tester, destruktive og ikke-destruktive. Støping og plastisk bearbeiding, sveise og skjæreprosesser. Sponfraskillende bearbeiding som dreiing, fresing, boring og sliping. Automatisering og industriroboter i tilvirkningsprosesser.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten:

 • Har grunnleggende kunnskaper om fysiske og mekaniske egenskaper og bruk og av metalliske materialer som konstruksjonsmateriale.
 • Kunnskap om ikkemetalliske konstruksjonsmaterialer
 • Grunnleggende kunnskap om korrosjonsprosesser
 • Kan redegjøre for en del viktige formgivings- og tilvirkningsprosesser.
 • Kan gjøre greie for effekten av temperatur og deformasjon på mekaniske egenskaper på noen viktige konstruksjonsmaterialer.

 

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan skille mellom ulike metalliske legeringer og klassifisere disse ifølge deres fysiske og mekaniske egenskaper og egnet formgivningsprosess.
 • Kan velge et materiale basert på ønskede fysiske og mekaniske egenskaper til det ferdige produkt.
 • Kan velge forskjellige behandlings- og tilvirkningsprosesser for å oppnå produktets spesifikasjoner, samt kvalitets- og toleransekrav.

 

- Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan bestemme ulike materialers mekaniske egenskaper ut i fra ulike testemetoder.
 • Kan velge mellom ulike materialer, tilvirkningsmetoder og formingsmekanismer basert på industrielle krav til varen.
 • Kan formidle kunnskaper om materialer og tilvirkning både skriftlig og muntlig.
 • Har lært å samarbeide i gruppearbeid og i praktiske prosjekter/lab.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetoder, 10 sp

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Laboratorieforsøk og individuell innlevering

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler