Hopp til innhald

MAS144 Materialer og tilvirkning

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hvordan materialenes oppbygging påvirker materialegenskaper, og karakteristiske egenskaper for metaller, polymerer, keramer og kompositter. For metaller vil effekten av varmebehandling, bearbeiding og kjemisk sammensetning av stål og aluminium. Korrosjon som termodynamisk prosess, samt elektrokjemiske prosesser som spenningsrekken og den galvaniske serien og typer av korrosjonsbestandige materialer og korrosjonsforebygging. Fasthetsegenskaper og -tester, destruktive og ikke-destruktive. Støping og plastisk bearbeiding, sveise og skjæreprosesser. Sponfraskillende bearbeiding som dreiing, fresing, boring og sliping. Automatisering og industriroboter i tilvirkningsprosesser.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten:

 • Har grunnleggende kunnskaper om fysiske og mekaniske egenskaper og bruk av metalliske materialer som konstruksjonsmateriale.
 • Kunnskap om ikke-metalliske konstruksjonsmaterialer
 • Grunnleggende kunnskap om korrosjonsprosesser
 • Kan redegjøre for en del relevante tilvirkningsprosesser.
 • Kan gjøre greie for effekten av temperatur og deformasjon på mekaniske egenskaper for noen viktige konstruksjonsmaterialer.
 • Innføring i resirkulering og miljøpåvirkning av materialer.

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan skille mellom ulike metalliske legeringer og klassifisere disse ifølge deres fysiske og mekaniske egenskaper og egnet formgivningsprosess.
 • Kan velge et materiale basert på ønskede fysiske og mekaniske egenskaper til det ferdige produkt.
 • Kjenne til effekten av behandlings- og tilvirkningsprosesser for å oppnå produktets egenskaper.

- Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan bestemme ulike materialers mekaniske egenskaper ut i fra ulike testemetoder.
 • Kan formidle kunnskaper om materialer og tilvirkning både skriftlig og muntlig.
 • Har lært å samarbeide i gruppearbeid og i praktiske prosjekter/lab.
 • Innføring i bruk av modeller til å beskrive egenskaper til materialer.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

5 s.p. i fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av individuelle og håndskriftlige innleveringer.

De obligatoriske øvingene må være gjennomført til fastsatte frister.

Totalt må 8 av 10 individuelle innleveringer være godkjent.

Det skal leveres minimum 2 lab-rapporter gruppevis. Flere øvelser kan samles i en felles rapport.

Det er ikke mulig å samle godkjente innleveringer over flere semestre.

Godkjente øvinger er gyldige for semesterets ordinære eksamen og de tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2015 - Materialar og tilverking - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS107 - Maskinkonstruksjon og tilverknad - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • MAS113 - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS118 - Tilverknad og automatisering - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • MAS106 - Materiallære og kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM162 - Materiallære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2005 - Maskinkonstruksjon og tilvirkning - Reduksjon: 10 studiepoeng