Hopp til innhald

MAS117 Termodynamikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

FNs 7. mål for bærekraftig utvikling heter 'Ren energi for alle’. I delmålene nevnes blant annet økt energieffektivitet som et viktig tiltak for å nå mål nr. 7 og flere av de andre bærekraftsmålene. Termodynamikk er et grunnleggende ingeniørfag om energi. Faget handler om viktige konsepter og matematiske verktøy for beregning av energibehov og energieffektivitet i form av ulike virkningsgrader.

Studenten tilegner seg basiskunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen innen ulike energitekniske emner. Prosjektering, dimensjonering og optimering av energianlegg i bygg, på fartøy, i industriell produksjon og energigjenvinning er typiske eksempler for bruksområder av kunnskap innen termodynamikk. Faget er grunnleggende til alle energi- og prosessorienterte fag og er en forutsetning til å få opptak til mange energirelaterte masterutdanninger i inn- og utland.

Innhold i faget er energiformer, egenskaper av rene stoffer, ideell gassligning og andre tilstandsligninger, termodynamikkens 1. hovedsetning anvendt på lukket og åpent system (enhetsoperasjoner), termodynamikkens 2. hovedsetning, reversible prosesser, varmekraftmaskiner, kuldemaskiner og varmepumper, entropi, eksergi og 2.-lovs-analyse av enhetsoperasjoner og sykluser, ideelle kretsprosesser for gass- og dampkraft og varmeoverføring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS117 Termodynamikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innenfor termodynamikk
 • Gjenkjenne og beskrive tilstandsendringer av termodynamiske systemer
 • Gjengi termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Ferdigheter

 • Finne termodynamiske egenskaper av rene stoffer ved hjelp av diagrammer, tabeller og tilstandsligninger
 • Skissere ulike termodynamiske prosesser i ulike tilstandsdiagrammer
 • Bruke termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning til løsning av energirelaterte problemstillinger
 • Vurdere virkningsgraden av ulike prosesser og innretninger basert på termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Generell kompetanse

 • Abstrahere tekniske problemstillinger
 • Bruke termodynamiske konsepter til å analysere virkelige tekniske prosesser og sammenligne de med ideelle løsninger
 • Anvende kunnskapen for å optimalisere energibruk

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT110 Matematikk 1 og MAT202 Matematikk 2.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, regneøvingstimer med veiledning, innlevering av obligatoriske regneøvinger (se arbeidskrav).

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av individuelle og håndskriftlige innleveringer (regneøvinger). Ikke godkjente innleveringer kan ikke leveres til ny vurdering.

De obligatoriske innleveringene må være gjennomført til fastsatte frister.

Totalt må 7 av 10 innleveringer være godkjent. Nærmere detaljer blir kunngjort i emnet ved semesterstart.

Det er ikke mulig å samle godkjente innleveringer over flere semestre.

Godkjente innleveringer er gyldige for semesterets ordinære eksamen og de tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 klokketimer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Spesifiserte hjelpemiddel:

 • Tegne- og skrivesaker,
 • Pensumlitteraturen i emnet,
 • Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM033 - Teknisk varmelære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM157 - Teknisk varmelære II - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2044 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SIK203 - Varmelære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2026 - Termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2006 - Anvendt termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2014 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB2087 - Anvendt termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2112 - Termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3110 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng