BØA116 Marknadsføring

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi studentane forståing for filosofien bak moderne marknadsføring og kjennskap til dei viktigaste verkemidla ein nyttar i marknadsføring. Gjennom teori og praktiske case-oppgåver vert kunnskapen utdjupa og praktisert. 

Innhald:

 • Marknadsføring som omgrep og fagområde
 • Kjøpsåtferd
 • Segmentering
 • Marknadskommunikasjon
 • Produkt og produktutvikling
 • Prispolitikk
 • Distribusjon
 • Marknadsplanlegging
 • Marknadsundersøking (metode)
 • Juridiske rammevilkår
 • Digital marknadsføring
 • Bærekraft
 • Internasjonal marknadsføring

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten har:

 • brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar knytt til korleis organisasjonar;
  • planlegg, organiserer og kontrollerer sitt marknadstilbod
  • analyserer marknaden og forbrukaråtferda
  • finn målgrupper og posisjonera seg
  • kan tilpasse og nytte ulike konkurranseverkemiddel 
 • kunnskap om dagsaktuelle og gryande forsking og problemstillingar som er relevante for marknadsføringsfaget
 • kunnskap om marknadsføringsfaget sin historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • analysere og drøfte praktiske problemstillingar i lys av teoriar og modellar i marknadsføringslitteraturen og ta grunngjevne val
 • kunne finne, vurdere og vise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette i lys av ei problemstilling
 • kan beherske faglege verktøy og teknikkar

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til kritisk refleksjon rundt bruk av teoriar og modellar for å meistre utfordringar som marknadsførarar står over for
 • kan formidle og drøfte marknadsføringsteori, -modellar og -analysar både skriftleg og munnleg
 • kan gjere sjølvstendige refleksjonar kring etiske, miljømessige og juridiske utfordringar knytt til sentrale problemstillingar innanfor marknadsføring
 • kjenner til nyskaping og innovasjonsprosessar frå eit marknadsføringsperspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, sjølvstudium, gruppearbeid, diskusjonar og små case som skal løysast i forelesinga.

Arbeidskrav

To arbeidskrav, der eitt er ei innleveringsoppgåve og det andre er i form av munnleg presentasjon eller deltaking på ei øving eller gjesteforelesing

Vurderingsform

Individuell digital fleirvalseksamen (skuleeksamen) (tel 33%).

Heimeeksamen over 48 timar i grupper på 3 til 4 personar (tel 67%).

Begge eksamenane må vere bestått for å få fullført emne.

Studentar som stryk til eksamen i ein av delane, går opp att til eksamen i berre denne delen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Individuell digital fleirvalseksamen: Ingen

Heimeeksamen: Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-102 (1) - Marknadsføring - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • MF6-1001 (1) - Marknadsføring og salg for eiendomsmeglere - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • MF6-1000 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØØ06 (1) - Markedsføring I - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØAO002 (1) - Markedsføring I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1002 (1) - Marketing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1023 (1) - Marketing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB023 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB055 (1) - Marketing - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA089 (1) - Markedsføring 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA063 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • EVA-ØKB1105 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1105 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng