BØA116 Marknadsføring

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi studentane brei kunnskap om teoriane, informasjonen og vurderingane som ligg til grunn når organisasjonar utformar sine marknadsstrategiar. Studentane skal lære å analysere marknaden og bruke modellar og verktøy for å planlegge og gjennomføre marknadsføringsaktivitetar. Emnet har som mål å gjere studentane i stand til å beherske faglege verktøy i ein moderne verden og reflektere kritisk rundt dagens og framtidige utfordringar for marknadsførarar.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten har:

 • brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar knytt til korleis organisasjonar;
  • planlegg, organiserer og kontrollerer sitt marknadstilbod
  • analyserer marknaden og forbrukaråtferda
  • finn målgrupper og posisjonera seg
  • kan tilpasse og nytte ulike konkurranseverkemiddel 
 • kunnskap om dagsaktuelle og gryande forsking og problemstillingar som er relevante for marknadsføringsfaget
 • kunnskap om marknadsføringsfaget sin historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • analysere og drøfte praktiske problemstillingar i lys av teoriar og modellar i marknadsføringslitteraturen og ta grunngjevne val
 • kunne finne, vurdere og vise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette i lys av ei problemstilling
 • kan beherske faglege verktøy og teknikkar

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til kritisk refleksjon rundt bruk av teoriar og modellar for å meistre utfordringar som marknadsførarar står over for
 • kan formidle og drøfte marknadsføringsteori, -modellar og -analysar både skriftleg og munnleg
 • kan gjere sjølvstendige refleksjonar kring etiske, miljømessige og juridiske utfordringar knytt til sentrale problemstillingar innanfor marknadsføring
 • kjenner til nyskaping og innovasjonsprosessar frå eit marknadsføringsperspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, sjølvstudium, gruppearbeid, diskusjonar og løysing av caseoppgåver.

Arbeidskrav

To arbeidskrav, ein fleirvalstest og ei skriftleg innleveringsoppgåve i gruppe.

Vurderingsform

Heimeeksamen over fire dagar i gruppe på 2-3 studentar.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • FØS8107 (1) - Digital markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • () - - Reduksjon: 0 studiepoeng
 • MAR801 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-102 (1) - Marknadsføring - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • MF6-1001 (1) - Marknadsføring og salg for eiendomsmeglere - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • MF6-1000 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØØ06 (1) - Markedsføring I - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØAO002 (1) - Markedsføring I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1002 (1) - Marketing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1023 (1) - Marketing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB023 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB055 (1) - Marketing - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA089 (1) - Markedsføring 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA063 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • EVA-ØKB1105 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1105 (1) - Markedsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng