BØA202 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Etikk handler om prinsippene for å treffe forsvarlige valg og kunnskaper om hva som påvirker enkeltpersoner og bedrifter som moralske aktører. Etiske utfordringer oppstår i en kompleks verden, og de kan derfor ikke møtes bare ved å følge regler. Den grunnleggende etiske handlingskompetansen er evnen til å få øye på etiske utfordringer i konkrete situasjoner, identifisere alternativer og dilemmaer og foreslå mulige løsninger. Emnet tar derfor sikte på å gi studentene en bakgrunn for og en trening i stillingtagen og begrunnelser som er relevante i næringslivet og i offentlig sektor.

Oppfatningene om bedrifters samfunnsansvar har vært gjenstand for en lang utvikling. De spenner fra at bedrifter skal og bør konsentrere seg om utbyttet alene, via å ta et ansvar for kostnader de påfører tredje person ('eksternaliteter') til svært omfattende krav om samfunnsansvar, slik det blant annet kommer til uttrykk i FNs bærekraftsmål. Virkemidlene for å stimulere etisk forsvarlig praksis spenner tilsvarende fra frivillige tiltak, via strategiske føringer internt i selskapet til reguleringer, lover og internasjonale avtaler. Kunnskaper om denne utviklingen og om hvilke mekanismer som brukes for ivaretakelse av samfunnsansvaret står sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten får kjennskap til

 • sentrale teorier om etiske valg og begrunnelser
 • etiske utfordringer i daglig drift og ledelse av bedrifter 
 • utviklingen av offentlige institusjoner og ordninger som søker å fremme forsvarlig praksis gjennom lovgivning, offentlige reguleringer, normer og standarder
 • hovedtrekk i diskusjonen om bærekraftsutfordringene og FNs bærekraftsmål 
 • etiske utfordringer som følger med den digitale utviklingen, hvilke dilemmaer dette skaper for næringslivet og hvilke direktiver og regler som er innført for å håndtere dem (som GDPR-direktivet), 
 • hvilke svar på etiske utfordringer som er foreslått og forsøkt gjennom initiativ fra bedriftene selv, som frivillige initiativ for å ta samfunnsansvar (CSR), ordninger for godt styresett (Corporate Governance) og god forretningsskikk, samt nye organisasjonsformer som Benefit Corporations og sosialt entreprenørskap og fremgangsmåter for ansvarlig innovasjon
 • yrkesetiske problemstillinger relevante for det økonomisk-administrative området 

Ferdigheter

Studenten har evne til å

 • foreta en reflektert vurdering av konkrete tilfeller hvor det foreligger en etisk utfordring, identifisere hensyn som må avveies og relevante interessenter det må tas hensyn til, og beskrive dilemmaer som må håndteres
 • finne, vurdere og henvise til informasjon, regelverk og fagstoff og fremstille det slik at det blir anvendelig når en konkret sak skal belyses
 • kjenne eksempler på hvordan etiske retningslinjer kan utvikles og etterleves, og til kjente fallgruver i denne typen virkemidler
 • bidra til å integrere hensyn til bedriftens samfunnsansvar i daglig drift, strategiarbeid og samarbeidsrelasjoner
 • identifisere etiske trusselbilder som kan møte en organisasjon, profesjon eller en bedrift som beveger seg inn i et nytt marked, geografisk område eller i møtet med ny teknologi.

Generell kompetanse

Studentene har innsikt i

 • hvordan utviklingen i organiseringen av moderne arbeidsliv reiser etiske utfordringer
 • hvordan virksomheten til moderne bedrifter kan være problematisk for miljøet
 • hvordan vi er berørt av etiske problemstillinger som forbrukere og som investorer
 • hvordan utviklingen av (særlig) digital teknologi skaper nye utfordringer
 • hvilke dilemmaer disse utfordringene reiser og hvilke botemidler som er foreslått og prøvd ut

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med diskusjon, individuell tilegnelse av fagstoff, obligatorisk deltakelse i arbeidskrav i grupper.

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må hver student delta i 1-2 obligatoriske treningsseminar for å analysere etiske valgsituasjoner og levere en innleveringsoppgave (individuelt eller grupper) som må få godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen  i gruppe (teller 40%) og en 5 timers individuell skoleeksamen (caseanalyse og teorioppgaver) (teller 60%). 

Omfanget av hjemmeeksamen er minimum 4000 ord og maksimum 8000 ord. Standarden for referanser fra Høgskulens nettsider må følges. Innlevering i Wiseflow. All besvarelser kontrolleres for plagiat.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen; Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAA116 (1) - Etikk, samfunnsansvar og bærekraft for økonomifag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØAO015 (1) - Organisasjon II og Etikk - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB2120 (1) - Etikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng