Systemisk grunnlagsteori

Etter- og vidareutdanning

Vil du lære om relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk eller om relasjonelt arbeid i organisasjoner?

Dette emnet omhandler teoriene som bygger på grunnleggende antakelser og teoretiske idéer som ligger til grunn for det som kalles systemiske og narrative tilnærminger til familieterapi. Fagteoriens grunnlag tar utgangspunkt i overgangen fra individ- og årsak-virknings-forståelse til et relasjonelt perspektiv og en sirkulær forståelse. Sentralt er også kommunikasjonsteori, systemteori, sosialkonstruksjonisme, poststrukturalisme og kritisk realisme.

Antropologiske, sosiologiske og etiske forståelsesrammer utfyller grunnlagsteorien. Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet. Vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som grunnlag for å kunne forstå, lese og kritisk anvende forskning og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet vektlegges også, samt kunnskap om informasjonskilder og anvendelse av disse.

Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Studentene får grunnleggende ferdigheter i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARA500 Systemisk grunnlagsteori.