Terapaut og klienter i møte

Systemisk grunnlagsteori

Vidareutdanning på masternivå

Vil du lære om relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk eller om relasjonelt arbeid i organisasjoner?

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Systemisk grunnlagsteori?

  Systemisk grunnlagsteori hjelper terapeuter og andre med å forstå de komplekse og ofte ubevisste dynamikkene som opererer i relasjoner. Dette inkluderer roller, kommunikasjonsmønstre og allianser. Ved å se på de underliggende systemiske årsakene til problemer kan du hjelpe med å løse dypere konflikter og misforståelser som kan ha eksistert over lengre tid.  

  Hva lærer du?

  I dette kurset vil du lære om grunnleggende antakelser og teoretiske idéer som ligger til grunn for det som kalles systemiske og narrative tilnærminger til familieterapi. Vi tar utgangspunkt i overgangen fra individ- og årsak-virknings-forståelse til et relasjonelt perspektiv og en sirkulær forståelse.

  Sentralt er kommunikasjonsteori, systemteori, sosialkonstruksjonisme, poststrukturalisme og kritisk realisme. Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet

  Temaene knyttes opp mot din praksis, veiledning, og personlige og profesjonelle utvikling. Etter kurset vil du ha grunnleggende ferdigheter i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser.

  Les mer om hva du lærer i emneplanen til MARA500 

  Målgruppe

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstjenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Forelesninger kombinert med gruppearbeid, individuelle oppgaver og øvelser. Veiledning og reflektert praksis er ellers viktige læringsformer i dette emnet.

  Samlinger

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om samlingsdatoer.

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen. 

  Pensum

  Du mottar informasjon om pensum når kurset starter. 

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Eksamensform

  Skriftlig oppgave .

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs