Forsking for berekraftig utvikling

Forskarar ved HVL utviklar ny kunnskap som bidrar til å løyse utfordringane i samfunnet i eit berekraftig perspektiv. Med breidda i fagområda våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for forskinga ved HVL.