Energi, natur og miljø

Omstilling av energiproduksjon og forbruk er eit av FN sine berekraftsmål. I åra som kjem må samfunnet gjennomføre store kutt i utslipp av klimagassar, tilpasse samfunnet til eit meir ekstremt klima, handtere geofarar og ivarta naturmangfaldet, økosystema og jordbruksareala.

Vi bidrar til berekraft ved å utvikle fornybar energiteknologi og ny kunnskap om samspelet mellom energiomstilling og kva konsekvensar det har for ressursbruk, natur, samfunn og miljø.

Under finn du informasjon om forskargruppene ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap som er knytt til temaa energi, natur og miljø.