Studentar gåande i gang i høgskulebygget Førde, med fargerike sirklar på veggen.

Ofte stilte spørsmål om opptak

På denne sida har vi samla svar på ofte stilte spørsmål om søknad og opptak.

Poenggrenser

Kva er poenggrense?

Poenggrenser blir bestemt ut frå tal søkjarar og poengsummen til søkjarane, i tillegg til tal studieplassar. Poenggrensene varierer frå år til år, og det er ikkje mogleg å vite kva poenggrensene blir før opptaket er avslutta.

Poenggrenser Samordna opptak

På Samordna opptak finn du poenggrensene frå årets opptak og tidlegare år til mange av våre årsstudium, bachelor- og integrerte masterprogram.

Ver merksam på at Høgskulen på Vestlandet i 2016 var Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Du finn derfor dei ulike poenggrensene gruppert under desse namna på Samordna opptak.

Poenggrenser lokalt opptak

Sjå poenggrenser frå tidlegare opptak. 

Svar og ventelister

Når får eg svar på søknaden min?

Gjennom Samordna opptak får du svar i hovudopptaket 20. juli. Du finn svaret i nettsøknaden din.

Ved lokalt opptak finn du svar på opptaket på kvitteringssida i SøknadsWeb. 

Kan eg få studieplassen til studentar som ikkje møter opp første dag?

Nei. Dersom det blir aktuelt å gi tilbod til fleire søkjarar følgjer vi alltid ventelistene, også etter studiestart. 

Meir om svar og ventelister på Samordna opptak

Kan eg reservere studieplassen min til neste år?

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år. 

Overflytting og godskriving

Korleis søker eg om godskriving av tidlegare utdanning?

Etter at du har fått tilbod om studieplass kan du søke om godskriving (fritak) av tidlegare utdanning. Godskriving blir normalt innvilga dersom det faglege innhaldet og omfanget av emnet tilsvarar fagleg innhald og omfang av det emnet du søker innpass for. Det blir ikkje gitt innpass for emne frå ein annan høgskule dersom det berre dekkjer delar av emne ved HVL.

Eg er student ved HVL. Kan eg søke overflytting til ein annan HVL-campus?

Studieretten din er knytt til eit studieprogram eller emne på den campusen du har fått opptak til. Du søker om overflytting gjennom vår lokale SøknadsWeb, og finn opptaket som heiter Overflytting, innpass og direkte opptak til HVL. Dersom du ikkje finn studiet du ønskjer å søke overflytting til her, må du søke ordinært gjennom Samordna opptak. Etter at du eventuelt har fått tilbod om studieplass, søker du om godskriving av tidlegare utdanning. Meir om overflytting

Eg er student ved HVL. Kan eg ta delar av utdanninga min ved ein annan HVL-campus?

Studieretten er knytt til eit studieprogram eller emne på den studiestaden du har fått opptak til. Dersom du vil ta delar av utdanninga di ved ein annan campus må du sjekke med den aktuelle campusen om det er mogleg å søke opptak til emnet/emna du ønskjer å ta. Deretter må du følgje vanlege opptaksrutinar. Du er sjølv ansvarleg for å sikre at utdanninga du tar ved ein annan campus kan godkjennast som del av den utdanningsplanen du følgjer.

Utanlandsk utdanning

Eg har utdanning frå utlandet – kan eg søke studium ved HVL?

Du finn informasjon om kva krav som blir stilt for å vere kvalifisert til studium i Noreg på Samordna opptak sine nettsider.

Eg har bachelorutdanning frå utlandet – må eg dokumentere norsk- og engelskkunnskapar?

Du må enten dokumentere at du har tatt generell studiekompetanse i Noreg, eller dokumentere norsk og engelsk etter gjeldande regelverk for søkjarar med utanlandsk utdanning. Enkelte masterstudium i engelsk kan ha høgare krav til engelsk. Det vil gå fram av opptakskravet til kvart enkelt studium.

Eg har dokument på eit anna språk enn norsk

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må oversettast. Oversettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og oversettinga innan søknadsfristen.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du dekkjer opptakskrava. Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Andre spørsmål

Når er det studiestart?

Se informasjon om studiestart på våre nettsider

Må eg møte opp ved studiestart?

Hausten 2021 er sjølve møtt-registreringa digital og frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Du må ikkje møte opp fysisk, men du må bruke koden du får på SMS for å registrere deg.

Må eg levere politiattest?

Dersom du får opptak til eit studium der du kan komme i kontakt med mindreårige som del av praksis eller klinisk undervisning, skal du levere politiattest. Meir om politiattest, korleis du søker og når politiattesten skal leverast.

Eg er allereie student ved HVL, men ønskjer å søke på eit anna studium. Mister eg studieplassen min dersom eg søker?

Nei. Du kan registrere søknad både i Samordna opptak og i SøknadsWeb ved ulike utdanningsinstitusjonar utan at du mister studieplassen din ved HVL. Dersom du ikkje har semesterregistrert deg innan 1. september mister du studieplassen din.


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00