Ofte stilte spørsmål om opptak

På denne sida har vi samla svar på ofte stilte spørsmål om søknad og opptak.

Poenggrenser

Kva er poenggrensa for å komme inn på studiet eg har søkt?

Poenggrenser blir bestemt ut frå tal søkjarar og poengsummen til søkjarane, i tillegg til tal studieplassar. Poenggrensene varierer frå år til år, og det er ikkje mogleg å vite kva poenggrensene blir før opptaket er avslutta.

Poenggrenser Samordna opptak

På Samordna opptak finn du poenggrensene frå 2016 og tidlegare år til mange av våre årsstudium, bachelor- og integrerte masterprogram. Ver merksam på at Høgskulen på Vestlandet i 2016 var Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Du finn derfor dei ulike poenggrensene gruppert under desse namna på Samordna opptak.

Poenggrenser lokalt opptak

1. januar 2017 blei Høgskulen på Vestlandet til, og frå same tidspunkt blei nytt reglement for opptak og rangering av søkjarar i lokalt opptak gjeldande. Desse endringane inneber at fjorårets poenggrenser ikkje kan fungere som ein indikator på kva poenggrensene vil bli i årets lokalopptak.

Svar og ventelister

Når får eg svar på søknaden min?

Gjennom Samordna opptak får du svar i hovudopptaket 20. juli. Du finn svaret i nettsøknaden din.

Ved lokalt opptak finn du svar på opptatet på kvitteringssida i SøknadsWeb. 

Kan eg få studieplassen til studentar som ikkje møter opp første dag?

Nei. Dersom det blir aktuelt å gi tilbod til fleire søkjarar følgjer vi alltid ventelistene, også etter studiestart. 

Meir om svar og ventelister på Samordna opptak

Kan eg reservere studieplassen min til neste år?

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år. 

Overflytting og godskriving

Korleis søker eg om godskriving av tidlegare utdanning?

Etter at du har fått tilbod om studieplass kan du søke om godskriving (fritak) av tidlegare utdanning. Godskriving blir normalt innvilga dersom det faglege innhaldet og omfanget av faget tilsvarar fagleg innhald og omfang av det faget du søker innpass for. Det blir ikkje gitt innpass for fag frå ein annan høgskule dersom det berre dekkjer delar av faget ved HVL.

Eg er student ved HVL. Kan eg søke overflytting til ein annan HVL-campus?

Studieretten din er knytt til eit studieprogram eller emne på den campusen du har fått opptak til. Du søker om overflytting gjennom vår lokale SøknadsWeb, og finn opptaket som heiter Overflytting, innpass og direkte opptak til HVL. Dersom du ikkje finn studiet du ønskjer å søke overflytting til her, må du søke ordinært gjennom Samordna opptak. Etter at du eventuelt har fått tilbod om studieplass, søker du om godskriving av tidlegare utdanning. Meir om overflytting

Eg er student ved HVL. Kan eg ta delar av utdanninga min ved ein annan HVL-campus?

Studieretten er knytt til eit studieprogram eller emne på den studiestaden du har fått opptak til. Dersom du vil ta delar av utdanninga di ved ein annan campus må du sjekke med den aktuelle campusen om det er mogleg å søke opptak til emnet/ emna du ønskjer å ta. Deretter må du følgje vanlege opptaksrutinar. Du er sjølv ansvarleg for å sikre at utdanninga du tar ved ein annan campus kan godkjennast som del av den utdanningsplanen du følgjer.

Utanlandsk utdanning

Eg har utdanning frå utlandet – kan eg søke studium ved HVL?

Du finn informasjon om kva krav som blir stilt for å vere kvalifisert til studium i Noreg på Samordna opptak sine nettsider.

Eg har bachelorutdanning frå utlandet – må eg dokumentere norsk- og engelskkunnskapar?

Du må enten dokumentere at du har tatt generell studiekompetanse i Noreg, eller dokumentere norsk og engelsk etter gjeldande regelverk for søkjarar med utanlandsk utdanning. Enkelte masterstudium i engelsk kan ha høgare krav til engelsk. Det vil gå fram av opptakskravet til kvart enkelt studium.

Eg har dokument på eit anna språk enn norsk

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må oversettast. Oversettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og oversettinga innan søknadsfristen.

Dokumentasjon

Kva er dokumentasjon?

Dokumentasjon er dei papira vi treng for å behandle søknaden din om opptak til eit studium eller eit emne. Dokumentasjon er som regel vitnemålet ditt, men det kan også vere kompetansebevis, karakterutskrifter, attestar eller liknande.

Kva dokumentasjon skal eg legge ved søknaden?

Alle opptakskrav må dokumenterast. Kva opptakskrav som gjeld finn du under kvart enkelt studium på studietilbodssidene våre, eller i emne-/studieplan. Du skal ikkje sende inn dokumentasjon på andre ting enn opptakskrava og eventuelle ting som gir tilleggspoeng i opptaket.

Kva er godkjent dokumentasjon?

Dersom du søker opptak til studium gjennom Samordna opptak, finn du informasjon om dokumentasjon her. 

Utdanning dokumenterer du med vitnemål. Dersom du ikkje har vitnemål brukar du kompetansebevis (frå vidaregåande skule) eller karakterutskrift (frå høgare utdanning). Til masterutdanningar og nokre vidareutdanningar der det er krav om vitnemål frå ein bachelorgrad må heile vitnemålet lastast opp, inkludert karaktersida.

Arbeidspraksis dokumenterer du med attest frå arbeidsgivar. I arbeidsattesten skal det stå kor lenge du har jobba (frå dato - til dato) og kor mykje du har jobba (timar per veke, totalt timetal eller stillingsprosent). For at ekstravakter skal telle med, må timetalet per månad eller år komme fram på attesten.

Sjølvstendig næringsverksemd skal dokumenterast med attest frå Skatteetaten og Foretaksregisteret.

Korleis leverer eg dokumentasjonen?

Ved søknad til studium gjennom Samordna opptak lastar du opp dokumentasjonen i nettsøknaden din. 

Ved søknad til studium gjennom HVL sin SøknadsWeb lastar du opp dokumentasjonen elektronisk (som pdf eller bilde) dersom ikkje anna er oppgitt. Meir om dokumentasjon ved søknad i SøknadsWeb.

Skal eg laste opp originaldokument?

Alle dokument du sender inn skal vere kopiar, og dei treng ikkje vere attestert og stempla med rett kopi. Du er sjølv ansvarleg for at den leverte dokumentasjonen er av god kvalitet, og gyldig.

Eg rekk ikkje å levere dokumentasjon innan søknadsfristen

Nokre opptak har frist for ettersending. Det betyr at du som får vitnemål eller attestar etter søknadsfristen, framleis får vere med i opptaket dersom du sender inn dokumentasjon innan fristen for ettersending. Dersom du ønskjer å ettersende dokumentasjon, må du skrive dette i merknadsfeltet i SøknadsWeb samtidig som du registrerer søknaden. Ettersendt dokumentasjon som ikkje er varsla på denne måten, vil ikkje bli behandla. Dersom eit opptak har frist for ettersending, vil du sjå dette i SøknadsWeb når du har registrert søknaden. 

Eg har haka av for resultatutveksling på SøknadsWeb – treng eg levere noko meir?

Du kan sjølv sjekke kva resultat som er tilgjengeleg ved å logge inn på Vitnemålsportalen. Det som ikkje ligg i portalen har vi ikkje tilgang til. Ver merksam på at nokre studium har fleire krav, som til dømes praksis. I desse tilfella må dette dokumenterast.

Eg har dokument på eit anna språk enn norsk

Dersom du har dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den oversett. Oversettinga må vere gjort av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og oversettinga. Dette må gjerast innan søknadsfristen.

Kontroll av dokumentasjon

Du er sjølv ansvarleg for at den innsendte dokumentasjonen er rett. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlarar, og i tvilstilfelle kan du bli bedt om å vise fram originalar. Ved studiestart blir 10 % av eit tilfeldig utval studentar bedt om å vise fram originale vitnemål og attestar. Uriktige eller misvisande opplysningar kan føre til at du mister retten til å fullføre eit studium. Falsk dokumentasjon blir ramma av straffelova § 166 og § 182, og blir alltid politianmeldt.

Andre spørsmål

Når er det studiestart?

Den offisielle opninga av studieåret 2017/2018 er 14. august. Informasjon om oppstartsprogram og timeplanar vil bli lagt ut på studentsidene på hvl.no i løpet av sommaren.

Må eg møte opp ved studiestart?

Dersom du har gode grunnar for ikkje å møte til studiestart, må du i god tid kontakte Opptakskontoret på opptak@hvl.no eller tlf. 55 58 58 50. Dersom du ikkje gir beskjed eller vi ikkje godkjenner fråveret kan du miste studieplassen. 

Må eg skrive nynorsk som student ved HVL?

Nei. Nynorsk er hovudmålforma og eit viktig kjennemerke for HVL, og dette skal gå fram av korleis vi kommuniserer med omverda. Kva målform du som student vil skrive på er heilt opp til deg sjølv. 

Må eg levere politiattest?

Dersom du får opptak til eit studium der du kan komme i kontakt med mindreårige som del av praksis eller klinisk undervisning, skal du levere politiattest. Meir om politiattest, korleis du søker og når politiattesten skal leverast.

Eg er allereie student ved HVL, men ønskjer å søke på eit anna studium. Mister eg studieplassen min dersom eg søker?

Nei. Du kan registrere søknad både i Samordna opptak og i SøknadsWeb ved ulike utdanningsinstitusjonar utan at du mister studieplassen din ved HVL. Dersom du ikkje har semesterregistrert deg innan 1. september mister du studieplassen din.