BØA112 Organisasjon og ledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende problemstillinger for organisering av og ledelse i ulike typer virksomheter. Emnet omhandler grunnleggende begrep og teorier om organisasjon, administrasjon og ledelse, og legger vekt på å gi studentene oversikt over og innsikt i hva som skjer i organisasjoner, hvilke utfordringer de står overfor, og hvilke konsekvenser det har for individ, organisasjon og samfunn. 

Læringsutbytte

En kandidat skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

 • verdiskaping og måloppnåelse i organisasjoner
 • ulike organisasjonsformer og -strukturer
 • forholdet mellom individ, organisasjon og omgivelser
 • kultur, makt og konflikt i organisasjoner
 • kommunikasjons- og beslutningsprosesser i organisasjoner
 • læring, innovasjon og endring i organisasjoner
 • ledelse i og av organisasjoner
 • legitimitet og organisasjoners samfunnsansvar
 • den norske arbeidslivsmodellens betydning for organisasjon og ledelse
 • konsekvenser av globalisering og digitalisering for organisasjonsformer og ledelse

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å:

 • beskrive hvordan virksomheter fungerer når det gjelder organisering og ledelse
 • analysere ulike problemstillinger for organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • skildre, drøfte og finne frem til tiltak for å håndtere ulike dilemma og utfordringer som oppstår i organisasjoner
 • utforme tiltak som kan bidra til å fremme organisasjoners effektivitet, legitimitet og måloppnåelse

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten:

 • erfaring med å jobbe både selvstendig og sammen med andre i grupper
 • evne til å formidle fagstoff skriftlig
 • evne til refleksjon om organisasjoner, deres virkemåte og rolle i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsaktiviteter i form av forelesninger, dialog, diskusjon, oppgaveløsning, selvstendig arbeid, gruppearbeid, bedriftsbesøk og/eller gjesteforelesninger.   

Arbeidskrav

2 arbeidskrav, hvorav minst 1 skal være gruppebasert, må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen avholdes på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB1007 (1) - Personal og organisasjonskunnskap - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB057 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1104 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1026 (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA064 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA123 (5) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA123 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB026 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB026FOR-ØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1004FORØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1002FORØK (1) - Organisasjon og personal - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA057 (1) - Organisasjonsteori - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA071 (1) - Organisasjonsteori - nautikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • EVA-PERS110 (1) - Personalledelse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • EVA-PERS120 (1) - Personalledelse - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • EVN1002 (1) - Ledelse i maritime organisasjoner - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • LOØAD5 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • LOØAD6 (1) - Organisasjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO001 (1) - Organisasjon I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1001 (1) - Organisasjonsteori - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1112 (1) - Organisasjonsteori - Reduksjon: 7,5 studiepoeng