Rett, demokrati og velferd

Politiske, sivile og sosiale rettigheter for borgerne er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Retten er også et viktig redskap for iverksetting av velferdstjenester.

Den rettslige utviklingen på ulike områder av velferdsstaten har viktige implikasjoner for utformingen av borgernes sosiale medborgerskap, det vil si det institusjonelle rammeverket som ideelt skal sikre innbyggernes muligheter til å delta i samfunnslivet som likeverdige og frie borgere.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i samfunnsvitenskapelig kunnskap. Forskergruppen fokuserer både på hvilke effekter ulike rettskonstruksjoner har for utsatte gruppers frihet og sosiale/politiske deltakelse, og på hvordan tjenesteutøvelse og beslutninger foregår i praksis.

Samspillet mellom velferdsstatens tjenester og rettsliggjøringsprosesser er et sentralt kjennetegn ved dagens samfunnsutvikling, kunnskapsgrunnlaget er svakt og forskningsgruppen bidrar med ny forskningsbasert kunnskap på dette området.

Pågående forskningsprosjekt

 • Prioritization of health care.
 • Prioriteringer ved tildeling av rehabiliteringstjenester. En studie av tjenestetildeling i offentlige virksomheter etter ferdigbehandling i sykehus.
 • Priority guidelines as a link between law, politics and medicine – how priority guidelines are shaped, understood and used.
 • Law and professional practice. Danish and Norwegian cardiologists' assessments of the need for medical treatment in hospitals.
 • Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. PriCare.
 • Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern.
 • Exploring Boundaries of Legitimate State Intervention – Adoption as a Child Welfare Measure in Norway, England and the United States.
 • NAV som praksissamfunn. 
 • An Integrative Review of Employment Specialists' and Job Coaches' Contributions of Support for People with Severe Mental Illness to be Integrated into the workforce.
 • Veilederutdanning for gruppeveiledere i NAV – vurdering av relevans og kompetanse etter gjennomført videreutdanning.
 • NAV prosjekt - Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime.