Dramatisering

Praksis i bachelor i drama og anvend teater

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 39 dagar praksis.

Før praksisstart

Før praksisstart må du lese informasjon på denne nettsida, i Canvas og emneplanen for ditt aktuelle studieår. I tillegg er det viktig at du er kjend med studieplanen.

Tildeling av praksisplassar

Du vil bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet, og informert om dette via Canvas. 

Førebuing til praksis og planlegging av undervisning

Du vil få informasjon i forkant av kvar praksisperiode om korleis den skal planleggast. Det vert også arrangert praksisførebuande møte/undervisningsøkt før kvar praksisperiode.  

Vurdering av praksis

Evaluering etter praksis

Etter praksis sett vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Tidspunkt for praksisperiodar  og lenke til tilhøyrande emneplanar

Praksisperiodar 2022-2023

1. studieår: 
Inn i drama (DRA301):                                                                                         

Veke 35-38 hausten 2022, 4 dagar punktpraksis i grunnskulen med rettleiing av praksislærar

Munnleg forteljing (DRA302):

4 dagar punktpraksis i haustsemesteret med ulike fortellaraktivitetar som førestilling og fortellarverkstad. Praksis kan gjennomførast i skule eller på ein utvald samfunnsarena.

2. studieår: (Ikkje studieåret 2022-2023)
Mellom sal og scene (DRA306):    

15 dagar prosjektpraksis i haustsemesteret, grunnskulen

TIU/Anvendt teater (DRA308):

25 timar praksis i form av turné i grunnskulen i vårsemesteret

3. studieår: 
 Litteratur, lesing og formidling 3.studieår (DRA310): 

Veke 44-47 hausten 2022, seks dagars praksisturne, tre dagar i grunnskule 1-7  og tre dagar i eldresenter/omsorgsheim

Regi: Eige prosjekt på en valgt samfunnsarena (DRA311):  

Eige prosjekt på ein vald samfunnsarena i vårsemesteret. Minimum 30 timar praksis med rettleiing frå faglærar

Praksisperiodar 2023-2024

1. studieår: (Ikkje studieåret 2023-2024)

Inn i drama (DRA301):                                                                           

Haust: 4 dagar punktpraksis i grunnskulen med rettleiing av praksislærar

Munnleg fortelling (DRA302):

Haust: 4 dagar punktpraksis med ulike fortellaraktivitetar som førestilling og fortellarverkstad. Praksis kan gjennomførast i skule eller på ein utvald samfunnsarena.

2. studieår: (gjeld studieåret 2023-2024)

Mellom sal og scene (DRA306):

Haust: 15 dagar prosjektpraksis i grunnskulen. Praksis vert fordelt på punktpraksis og minst to veker samanhengande praksis veke 46-48. Nøyaktig tidspunkt vert avtalt mellom praksislærar og faglærar ved HVL.

TIU/Anvendt teater (DRA308):

Vår: 25 timar praksis i form av turné i grunnskulen. Faglærar ved HVL informerer nærare om tidspunkt for gjennomføring.

3. studieår: (Ikkje studieåret 2023-2024)

Litteratur, lesing og formidling 3.studieår (DRA310):

Haust: seks dagars praksisturne, tre dagar i grunnskule 1-7  og tre dagar i eldresenter/omsorgsheim

Regi: Eige prosjekt på ein vald samfunnsarena (DRA311):

Vår: eige prosjekt på ein vald samfunnsarena. Minimum 30 timar praksis med rettleiing frå faglærar

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved FLKI via kontaktskjema

Dette må alle kjenne til: