Hopp til innhald

ING150 Engelsk språk og kultur

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne fagplanen. Kurset går over ett semester. Utdanningen inngår i en bachelorutdanning.

innbefatter varierte skriftlige og muntlige språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Utdanningen gir innføring i yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten måtte lese noen skjønnlitterære tekster.

Læringsutbytte

Studenten har:

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk
 • kunnskap om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • kunnskap om og forståelse for det flerkulturelle samfunn og engelskspråkets rolle i en slik kontekst
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Studenten

 • kan snakke engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (muntlig ferdighet)
 • kan skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (skriftlig ferdighet)
 • kan kommunisere på engelsk i en flerkulturell kontekst (interkulturell ferdighet)
 • forstår faglig litteratur og annen litteratur på engelsk (leseferdigheter)
 • har utviklet gode ferdigheter i å forstå muntlige framstillinger av faglig og generell art på engelsk (lytteferdigheter)

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff
 • kan kommunisere på engelsk, skriftlig og muntlig

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer.

For å kunne ta eksamen må studenten være til stede minst 80% av undervisningstiden (se under arbeidsformer).

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbøker

Mer om hjelpemidler