Hopp til innhald

ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon. Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av yrkesutøvelse i egen profesjon innebærer både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer i et bærekraftig globalt perspektiv som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til. I tillegg skal forventninger til studentrollen presenteres.

Innhold

 • Læringsstrategier med fokus på overgangen fra elev til student
 • Prosjektarbeid
 • Presentasjonsteknikk
 • Dokumentasjon og rapportskriving
 • Møte med næringslivet
 • Ingeniørhistorie i et profesjonsfaglig perspektiv
 • Ingeniørrollen - Lovverk, samfunnsansvar og etikk for ingeniører og teknologer
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten…

 • viser en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet og perspektiv.

Ferdigheter

Studenten…

 • kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • kan anvende kreative ingeniørfaglige metoder i forbindelse med praktisk prosjektarbeid og presentasjon av det.

Generell kompetanse

Studenten…

 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig og kan samarbeide i gruppe.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaer som blir undervist. Emnet undervises som en kombinasjon av teorigjennomgang og prosjektarbeid. Prosjektet er basert på tema fra studentens ingeniørprofesjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre innleveringsoppgaver i gruppe.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister.

Vurderingsform

Skriftlig gruppebasert oppgave.

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom oppgaven blir vurdert til ikke bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING103 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING104 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING102 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING124 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING125 - Ingeniørfagleg innføringsemne for maskin og marinfag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING126 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING127 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING106 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING121 - Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - Reduksjon: 5 studiepoeng