MAS117 Termodynamikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studenten tilegner seg basiskunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen innen energitekniske emner. Prosjektering og dimensjonering av varme- og kuldetekniske prosesser forutsetter kunnskap om termodynamikk. Faget er grunnleggende til alle energi- og prosessorienterte fag ved Institutt for Maskin- og marinfag.

Innhold i faget er energiformer, egenskaper av rene stoffer, ideell gass ligning og andre tilstandsligninger, termodynamikkens 1. hovedsetning anvendt på lukket og åpent system (enhetsoperasjoner), termodynamikkens 2. hovedsetning, reversible prosesser, varmekraftmaskiner, kuldemaskiner og varmepumper, entropi, eksergi og 2.-lovs-analyse av enhetsoperasjoner og sykluser, ideelle kretsprosesser for gass- og dampkraft og varmeoverføring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS117 Termodynamikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innenfor termodynamikk
 • Erkjenne og beskrive tilstandsendringer av termodynamiske systemer
 • Gjengi termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Ferdigheter

 • Finne termodynamiske egenskaper av rene stoffer ved hjelp av diagrammer, tabeller og tilstandsligninger
 • Skissere ulike termodynamiske prosesser i ulike tilstandsdiagrammer
 • Bruke termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning til løsning av energirelaterte problemstillinger
 • Vurdere virkningsgraden av ulike prosesser og innretninger basert på termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Generell kompetanse

 • Abstrahere tekniske problemstillinger
 • Redusere virkelige tekniske prosesser på de vesentlige elementene og sammenligne de med ideelle løsninger
 • Anvende kunnskapen for å optimalisere energibruk

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk for ingeniører (MAT100/MAT110) og Videregående matematikk for maskiningeniører (MAT107/MAT203).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, regneøvingstimer med veiledning, innlevering av obligatoriske regneøvinger (se arbeidskrav).

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav i form av individuelle og håndskriftlige innleveringer (regneøvinger). Ikke godkjente innleveringer kan ikke leveres til ny vurdering.

De obligatoriske øvingene må være gjennomført til fastsatte frister.

Totalt må 7 av 10 innleveringer være godkjent. Innleveringene er delt inn i to blokker. I første blokk (4 innleveringer) må minst 2 innleveringer være godkjente. I andre blokk (6 innleveringer) må minst 4 innleveringer være godkjente.  

Det er ikke mulig å samle godkjente innleveringer over flere semestre.

Godkjente øvinger er gyldige for semesterets ordinære eksamen og de tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 klokketimer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Tegne- og skrivesaker, enkel kalkulator, pensumlitteratur.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2044 (1) - Varme- og strømningslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM157 (1) - Teknisk varmelære II - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM033 (1) - Teknisk varmelære - Reduksjon: 5 studiepoeng