Hopp til innhald

ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

 • Om innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Om innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Fra idé til forretningsidé
 • Immaterielle rettigheter, forretningsmodeller; strategisk planlegging,
 • Utarbeiding og vurdering av forretningsplaner, markedsplanlegging og markedsføring
 • Innføring i finansregnskap & regnskapsanalyse
 • Innføring i driftsregnskap & kalkulasjon
 • Investering og finansiering
 • Ledelse og teamutvikling, endringsledelse og organisasjonsteorier
 • Om bedriftens samfunnsansvar, utfordringer knyttet til miljø og bærekraft og etiske utfordringer for ingeniører og foretak.
 • Den norske/nordiske arbeidslivsmodell

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet:

 • ha grunnleggende kunnskaper om virksomheters verdiskaping, organisering, ledelse, økonomi og etiske forhold.
 • ha grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi
 • ha kunnskap om innovasjonsprosesser og entreprenørskap

 • kunne bidra til kreative prosesser/nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige forretningsideer/forretningsmodeller
 • kunne identifisere et foretaks kjernevirksomhet/kompetanse og teknologi
 • kunne vurdere organisasjon og ledelse for å nå målsettinger i virksomheten
 • kunne vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko
 • kunne vurdere samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger
 • kunne identifisere etiske dilemma og samfunnsansvar i et foretak

 • kunne se en tverrfaglig sammenheng mellom innovasjon, teknologi, ledelse, organisering, kultur, økonomi, samfunn, miljø og etikk
 • kjenne til arbeidslivets rammebetingelser og spilleregler

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning, gruppearbeid, spill, presentasjoner, veiledning (både av studentmentorer og av fagansvarlige, eventuelt også eksterne mentorer). Skriftlige innleveringer underveis. Eksterne bidrag fra gründere i Nyskapingsparken samt og feedback fra støtteapparat på egne ideer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 2 skriftlige obligatoriske innleveringer

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre. Arbeidskrav må være bestått før skriftlig eksamen kan avlegges eller at studenten kan få karakter på semesteroppgaven.

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave og en 3 timers skriftlig skoleeksamen. Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Semesteroppgaven utgjør 50% av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 50% av endelig karakter.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Eventuell ny eksamen tar utgangspunkt i eksisterende semesteroppgave. Dette må skje innen 3 år etter at semesteroppgave er levert. Utover dette vil ny semesteroppgave påkreves.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Tema og frister for semesteroppgaven kunngjøres ved semesterstart.

Semesteroppgaven kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler