Hopp til innhald

ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Siktemålet er å styrke studentenes kompetanse når det gjelder å delta, organisere lede og bidra til nyskaping i eksisterende virksomhet og utvikling og etablering av ny virksomhet. I tillegg skal emnet gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori, og gi innsikt og trening i bruk av bedriftsøkonomiske analysemetoder. Studentene får en generell innføring i alle faser av etableringsprosessen. De får trening i å formulere og vurdere nye forretningsideer og å utarbeide og analysere forretningsplaner. Studentene skal kunne delta i og lede eksisterende virksomhet, bedriftsetablerings- og utviklingsprosjekter. Studentene skal kjenne og forstå sentrale prinsipper for organisering og ledelse av private og offentlige virksomheter. Kurset skal også drøfte foretaksetikk, bedriftenes samfunnsansvar, ingeniørers yrkesetikk og den norske og nordiske arbeidslivsmodellen.

 • Om innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Om innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Fra idé til forretningsidé
 • Immaterielle rettigheter, forretningsmodeller; strategisk planlegging,
 • Utarbeiding og vurdering av forretningsplaner, markedsplanlegging og markedsføring
 • Innføring i finansregnskap & regnskapsanalyse
 • Innføring i driftsregnskap & kalkulasjon
 • Investering og finansiering
 • Ledelse og teamutvikling, endringsledelse og organisasjonsteorier
 • Om bedriftens samfunnsansvar, utfordringer knyttet til miljø og bærekraft og etiske utfordringer for ingeniører og foretak.
 • Den norske/nordiske arbeidslivsmodell

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet:

Kunnskaper:

 • ha grunnleggende kunnskaper om virksomheters verdiskaping, organisering, ledelse, økonomi og etiske forhold.
 • ha grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi
 • ha kunnskap om innovasjonsprosesser og entreprenørskap

Ferdigheter:

 • Kunne bidra til kreative prosesser/nytenkning (f.eks. Design Thinking), innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige  forretningsideer og forretningsmodeller (Business Model Canvas).
 • kunne identifisere et foretaks kjernevirksomhet/kompetanse og teknologi
 • kunne vurdere organisasjon og ledelse for å nå målsettinger i virksomheten
 • kunne vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko
 • kunne vurdere samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger
 • kunne identifisere etiske dilemma og samfunnsansvar i et foretak

Generell kompetanse:

 • kunne se en tverrfaglig sammenheng mellom innovasjon, teknologi, ledelse, organisering, kultur, økonomi, samfunn, miljø og etikk
 • kjenne til arbeidslivets rammebetingelser og spilleregler

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive undervisningsformer inspirert av prosjektbasert-, problembasert og case-basert læring. Varierer mellom forelesninger, gruppearbeid  spill, presentasjoner, veiledning (både av studentmentorer og av fagansvarlige, eventuelt også eksterne mentorer). Skriftlige innleveringer underveis. Eksterne bidrag fra gründere i Nyskapingsparken samt og feedback fra støtteapparat på egne ideer.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 skriftlige obligatoriske innleveringer

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre. Arbeidskrav må være bestått før skriftlig eksamen kan avlegges eller at studenten kan få karakter på semesteroppgaven.

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave og en 3 timers skriftlig skoleeksamen. Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Semesteroppgaven utgjør 50% av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 50% av endelig karakter.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Eventuell ny eksamen tar utgangspunkt i eksisterende semesteroppgave. Dette må skje innen 3 år etter at semesteroppgave er levert. Utover dette vil ny semesteroppgave påkreves.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Tema og frister for semesteroppgaven kunngjøres ved semesterstart.

Semesteroppgaven kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler