Studenter trener på  forløsning

Jordmorfag

Master

Jordmorfaget skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner, og å fremje helsa til kvinner og nyfødde barn.

Kvifor studere jordmorfag?

Denne utdanninga gir deg høg klinisk kompetanse, slik at du kan medverke i forskings- og utviklingsarbeid. Du får ei utdanning som utfordrar og utviklar kunnskapen om kvinners reproduktive helse.

Du blir ein viktig fagperson for å gi kvinner og familier moglegheiter til mestring og kontroll over eigen livssituasjon.

Du kan studere jordmorfag ved campus Bergen.

Praksis

For deg som tar 120 studiepoeng, er studiet delt opp i 40 veker teori og 40 veker praksis. Du har praksis på ulike avdelingar innanfor svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorga. Deler av praksisen vil også skje ved poliklinikkar og nyfødd-avdelingar. Våre praksisplassar er fordelte i Helse Vest.

Studentar som skal ha praksis, må levere politiattest.

Innhald i studiet

Under studiet møter du varierte læringsformer som gruppearbeid, seminar, forelesing, oppgåveskriving og simulering, samt klinikkundervisning i praksisstudiet. Enkelte teoretiske emne er nettbaserte.

Masteroppgåva i jordmorfag skal vere eit sjølvstendig arbeid, der du kan samarbeide og fordjupe deg i eit tema saman med ein medstudent.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale 750 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Påbygg til master: 45 eller 60 studiepoeng

Har du allereie vidareutdanning som jordmor og vil bygge på til ein mastergrad, tar du anten 45 eller 60 studiepoeng på deltid i 1,5 år:

  • Har du fullført jordmorutdanning etter noverande rammeplan frå 2004-2005, vil du få innpassa utdanninga du har frå før av, og berre ta 45 nye studiepoeng. Du tek eit emne i forskingsmetode og vitskapsteori i tillegg til masteroppgåva.
  • Har du eldre jordmorutdanning eller utdanning utanfor HVL, tar du i tillegg eit emne i kunnskapsbasert praksis i første semester. Du tar i alt 60 studiepoeng av masterprogrammet. 

Har du vidareutdanning som jordmor frå før av, skal du ikkje i praksis. 

Utveksling

Jordmorutdanninga er med i internasjonale nettverk som gjer at våre studentar kan reise på utveksling til utanlandske institusjonar. Utveksling skjer i andre studieår, og varer frå fire til åtte veker.

Kor kan du reise?

Vil du studere meir?

Du blir kvalifisert til å søkje opptak til ph.d.-program, til dømes innan helse, funksjon og deltaking ved HVL.