Studenter trener på forløsning

Jordmorfag

Master

Jordmorfaget skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner, og å fremme helsa til kvinner og nyfødde barn.

Kvifor studere jordmorfag?

Denne utdanninga gir deg høg klinisk kompetanse, slik at du kan medverke i forskings- og utviklingsarbeid. Du får ei utdanning som utfordrar og utviklar kunnskapen om kvinners reproduktive helse.

Korleis er undervisninga?

Under studiet møter du varierte læringsformer som gruppearbeid, seminar, forelesing, oppgåveskriving og simulering, samt klinikkundervisning i praksisstudiet. Enkelte teoretiske emne er nettbaserte.

Masteroppgåva i jordmorfag skal vere eit sjølvstendig arbeid, der du kan samarbeide og fordjupe deg i eit tema saman med ein medstudent.

Praksis

For deg som tar 120 studiepoeng, er studiet delt opp i 40 veker teori og 40 veker praksis. Du har praksis på ulike avdelingar innanfor svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorga. Deler av praksisen vil også skje ved poliklinikkar og nyfødd-avdelingar. Våre praksisplassar er fordelte i Helse Vest.

Studentar som skal ha praksis, må levere politiattest.

Påbygg til master: 45 eller 60 studiepoeng

Har du allereie vidareutdanning som jordmor og vil bygge på til ein mastergrad, tar du enten 45 eller 60 studiepoeng på deltid i 1,5 år:

 • Har du fullført jordmorutdanning etter noverande rammeplan frå 2004-2005, vil du få innpassa utdanninga du har frå før av, og berre ta 45 nye studiepoeng. Du tek eit emne i forskingsmetode og vitskapsteori i tillegg til masteroppgåva.
 • Har du eldre jordmorutdanning eller utdanning utanfor HVL, tar du i tillegg eit emne i kunnskapsbasert praksis i første semester. Du tar i alt 60 studiepoeng av masterprogrammet. 

Har du vidareutdanning som jordmor frå før av, skal du ikkje i praksis. 

Timeplan for deg som tar påbygg

Det blir fem samlingar over to dagar, med følgande innhald:

 • 30.-31. august 2022:
  Introduksjon til jordmorfag påbygg
  Informasjon om emnene MAMET1J (15 sp.) og emne i kunnskapsbasert praksis (15 sp.)

 • 16.-17. januar 2023:
  Prosjektskisse, (prosjektplan leverast 24. februar 2023) etikk, litteratursøk, aktuelle søknader

 • 24.-25. april 2023:
  Datainnsamling/metode

 • 28.-29. august 2023:
  Datainnsamling/analyse

 • 26.-27. oktober 2023:
  Resultat/diskusjon

Utveksling

Jordmorutdanninga er med i internasjonale nettverk som gjer at våre studentar kan reise på utveksling til utanlandske institusjonar. Utveksling skjer i andre studieår, og varer frå fire til åtte veker.

Kor kan du reise?