Stomi- og kontinenssykepleie

Etter- og vidareutdanning

Med denne videreutdanningen får du spesialkunnskap slik at du kan forberede, pleie, behandle, støtte og veilede pasientenes fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

Stomi- og kontinenssykepleie er en spesialisering der man har fokus på sykepleien til mennesker som blir rammet av sykdom eller tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveiene, genitalia eller nervesystemet og på grunn av dette må leve med stomi, reservoar, fistler/dren, avføringsinkontinens/obstipasjon/bekkensmerter eller perkutan ernæringssonde. Dette vil kreve stor grad av tilpasning og ofte permanente endringer i livet, og vil nødvendiggjøre spesialkunnskap hos sykepleiere som skal ivareta disse pasientene. Du tilegner deg spesialkunnskap om de nevnte pasientgruppene, slik at du skal kunne forberede, pleie, behandle, støtte og veilede dem i relasjon til fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

Videreutdanningen gjør deg godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i klinisk arbeid, og også helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring, helsetjenesteutvikling, undervisning og fagutvikling.

Studiet inneholder fire emner over fire semestre:

  • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 sp)
  • Klinisk spesialitet, generell del (15 sp)
  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 sp)
  • Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet (15 sp)

Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

Ukesamlinger:

  • Høsten 2021: 35 (digital) og 45
  • Våren 2022: 3, 12, 24
  • Høsten 2022: 35 og 46
  • Våren 2023: 3 og 24

Du finner mer informasjon i studieplanen.

HVL har også et masterprogram i kliniske spesialiteter som du kan ta over fire år. Hvis du har tatt videreutdanningen på 60 studiepoeng, kan du søke suppleringsopptak til de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet