Religion og livstolking

Forskergruppen har som mål å sette søkelys på underutforskede tema som kretser rundt danning, religion og kulturmøter. Videre er det en målsetning å bidra med forskning som møter noen av de samfunnsutfordringene vi står overfor i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Gruppen vil undersøke hvordan ulike forståelser av religiøse og kulturelle perspektiver nedfeller seg i barnehage, skole og samfunn og drøfte hvilke implikasjoner kulturmøter har for læring og danning. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn i pedagogikk, religion, teologi, filosofi, mat og helse, idrett, musikk og litteratur.

Møtet mellom norsk kultur og andre kulturer i et stadig mer flerkulturelt og multireligiøst samfunn endrer forståelsen av hva som kjennetegner den norske kulturen. Både samfunn, skole og barnehage strever med spørsmål som hvordan barn og ungdom forholder seg til religion og religiøst liv og hvilken betydning religion og religiøs kultur har for deres identitetsdanning. Dette utfordrer synet på de tradisjonelle kristne og humanistiske verdiene. Å kjenne norsk kulturtradisjon er en forutsetning for å være i dialog med andre kulturer. Derfor er det viktig å se forskningstemaene i en større kontekst mot andre lands kulturforståelser.

 

Pågående forskningsprosjekter