Hopp til innhald

ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Engelsk språk og kultur omfatter varierte språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Kurset gir innføring i korrekt, tilpasset og yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten lese noen skjønnlitterære tekster.

Emnet har 30 studieplasser. Oppmeldingen på Studentweb blir stengt når emnet er fullt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten har

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk
 • kunnskap om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Studenten

 • kan skrive engelsk funksjonelt og tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (skriftlig ferdighet)
 • forstår faglig litteratur og annen litteratur på engelsk (leseferdighet)
 • har utviklet gode ferdigheter i å forstå muntlige framstillinger av faglig og generell art på engelsk (lytteferdighet)

 

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff
 • kan kommunisere på engelsk

Krav til forkunnskaper

Generell engelskkompetanse som studenten kan forventes å ha ved å fylle opptakskravene ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Generell engelskkompetanse som studenten kan forventes å ha ved å fylle opptakskravene ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Engelsk språk og kultur består av tolv studieenheter, som er organisert som moduler i emnets Canvas-rom. Siden kurset er nettbasert, fungerer det som et selvstudium der studenten arbeider med modulene på egen hånd. Hver modul inneholder lærestoff om engelsk språk og et tema fra kultur og samfunn. Selvtestoppgaver og en skriftlig innleveringsoppgave er knyttet til lærestoffet, og faglærerne gir skriftlige tilbakemeldinger på innleveringsoppgavene.

Arbeidet med emnets moduler gir trening i språkferdighetene som er nevnt under Læringsutbytte, og studenter vil få jevnlig tilbakemelding på sitt arbeid med kurset. Selv om et nettbasert kurs innebærer stor fleksibilitet, anbefales jevnt arbeid med kurset fremfor sporadiske skippertak. Studenter oppfordres til å danne fysiske eller nettbaserte kollokviegrupper der dette er mulig.

I studieåret 2019/2020 blir det gjennomført et pilotprosjekt for å inkludere nettbasert muntlig praksis i emnet. Studenter vil kunne få tilbud om å erstatte noen innleveringsoppgaver med muntlige læringsaktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne ta eksamen må studenten ha levert og fått faglærers godkjenning på ti innleveringsoppgaver. Studenten velger selv disse ti innenfor de tolv oppgavene som tilbys gjennom kursmodulene.

Ved semesterstart informerer emneansvarlig om tre frister for å ha levert hhv. tre, seks og til slutt ti oppgaver. Disse fristene vil normalt være 5.9., 5.10. og 5.11. i høstsemesteret, og 5.2., 5.3. og 5.4. i vårsemesteret. Det er en forutsetning for å ta eksamen at fristene overholdes.  

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. Eksamen skal avlegges ved det som ellers er studentens studiested ved Høgskulen på Vestlandet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbøker i papirutgave, både en- og tospråklige.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING150 - Engelsk språk og kutur - Reduksjon: 10 studiepoeng