Hopp til innhald

MAT121 Statistikk for ingeniør

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Emnet består av grunnleggende sannsynlighetsregning og fordelingsteori, innføring i statistisk inferens, parametriske og ikke-parametriske tester, korrelasjon og enkel lineær regresjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Studenten vil ha kjennskap til både parametriske og ikke-parametriske tester samt korrelasjon og enkel lineær regresjon.

Ferdigheter

  • Kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
  • Kan utføre grunnleggende sannsynlighetsregning, gjøre estimering og hypotesetesting, anvende tester (parametriske og ikke-parametriske) og utføre enkel regresjonsanalyse.

Generell kompetanse

  • Kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder.
  • Kan forstå statistiske tenkemåter og metoder, og formidle disse skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk for ingeniører, Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, formelsamling i statistikk og alle nødvendige statistiske tabeller.

Mer om hjelpemidler