Hopp til innhald

MAT202 Matematikk 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av fleire emne som til saman dekker læringsutbytta i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag.

Emnet si målsetting er å gi studenten eit utvida grunnlag for den matematikken ein ingeniør treng i studiet og utøvinga av si yrkeskarriere.

Innhald: Vektorrom og lineær uavhengnad; eigenverdi og eigenvektor, følger, rekker og konvergens, taylorrekker; fourierrekker; andre ordens differensiallikningar og lineære differensiallikningar av første orden; system av lineære differensiallikningar med to variable; funksjonar av fleire variable; dobbeltintegral; Laplace-transformasjon.

Læringsutbytte

Emnet presenterer vidaregåande emne i matematikk og viser korleis matematikk blir integrert i ingeniørfagleg problemløysing.

Kunnskap

 • Etter å ha fullført dette emnet, kan kandidaten identifisere og løyse problem relatert til delemne i innhald og har kjennskap til matematisk programvare.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan velje matematiske metodar og utføre utrekningar innanfor emnet sine tema.
 • Kandidaten kan forstå, grunngi og vurdere sine utrekningar.
 • Kandidaten kan bruke differensiallikningar og differensiallikningssystem til å modellere og analysere ingeniørfaglige problem.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har matematisk forståing som er nødvendig for yrkesutøving og vidare fagleg oppdatering.
 • Kandidatane kan bruke sin matematiske kunnskap, om nødvendig med bruk av matematisk programvare.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing og øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvingar må vere gjennomført til fastsette fristar og godkjent før eksamen kan gjennomførast.

Godkjente øvingar gir også tilgang til eventuell ny eksamen i eit påfølgande semester.

Etter det må nye øvingar leverast.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAT201 - Matematikk 2 for kjemiingeniør - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT203 - Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT105 - Vidaregåande matematikk for byggingeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT103 - Vidaregåande matematikk for kjemiingeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT106 - Vidaregåande matematikk for elektroingeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT107 - Vidaregåande matematikk for maskiningeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING1021 - Rekkjer og funksjonar av fleire variablar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MA2-200 - Matematikk 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT202D - Matematikk 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT107 - Vidaregåande matematikk for maskiningeniørar - Reduksjon: 20 studiepoeng