Hopp til innhald

MAT121 Statistikk for ingeniør

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Emnet består av grunnleggende sannsynlighetsregning og fordelingsteori, estimering og hypotesetesting. Statistisk analyse består av sammenlikning av grupper  og enkel lineær regresjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Studenten vil ha kjennskap til paret og uparet test for to populasjoner samt korrelasjon og enkel lineær regresjon.

Ferdigheter

  • Kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
  • Kan utføre grunnleggende sannsynlighetsregning, gjøre estimering og hypotesetesting, anvende tester og utføre enkel regresjonsanalyse og sammenlikning av to grupper.

Generell kompetanse

  • Kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder.
  • Kan forstå statistiske tenkemåter og metoder, og formidle disse skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk for ingeniører, Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske regneøvinger.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 semestre (inkludert semesteret innleveringene ble godkjent).

Vurderingsform

3 timer skriftlig skoleeksamen gjennomført på datamaskin med WISEflow i FLOWlock-modus. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, alle skrevne og trykte hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler