Programutvalg for studier av danning og didaktiske praksiser

Programutvalget for ph.d.-utdanningen Studier av danning og didaktiske praksiser er et rådgivende organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-utdanningen.

Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to år.

Programutvalget har delegert myndighet fra styret blant annet i disse enkeltsakene:

  • Godkjenne studieplan og emnebeskrivelser
  • Godkjenner opptak til ph.d.-utdanning
  • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
  • Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet
  • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
  • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen
  • Godkjenne opplæringsdel
  • Motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt
  • Innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utvalg
  • Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalgets medlemmer:

Varamedlemmer:

Ellers stiller:

Programutvalget møtes siste tirsdag i måneden. 

Frist for saker som skal behandles i programutvalget: Senest to uker før møtedato. Send e-post til Stine Soltvedt Jakobsen