Tilrettelegging av studiesituasjonen

Studentar med funksjonsnedsetting og særskilte behov kan søke om tilrettelegging i studiesituasjonen.

Retten til tilrettelegging er heimla i universitets- og høgskulelova § 4-3(5) og spesifisert i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet kap. 7. Tilrettelegginga skal ikkje føre til seinking av dei faglege krava i studiet, og tilrettelegginga er avgrensa til tiltak som ikkje er urimeleg ressurskrevjande for høgskulen.

Fristar

Fristen for å søke om tilrettelegging av undervisning og eksamen er 1. september og 1. februar, eller evt. med ein gong behovet for tilrettelegging oppstår, jf. § 7 i forskrifta.

Kva kan du søke om?

Tilrettelegging av undervisning:

  • Tilrettelegging av obligatorisk læringsaktivitet/arbeidskrav § 7-4

Tilrettelegging i studiesituasjon: 

  • Hjelpemiddel som tilretteleggingstiltak i undervising § 7-3
  • Reservert leseplass eller kontor for studentar med behov for særskilt utforming, til dømes spesialmøblar eller skjerming § 7-7

Når du søker om tilrettelegging, skal dokumentasjon som forklarer behovet leggast ved søknaden. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen, skal det kome tydeleg fram av dokumentasjonen. Dokumentasjon på særskilt behov for tilrettelegging skal vere skrive ut av lege, psykolog eller annan sakkunnig person.

Her finn du informasjon i samband med koronaviruset.