Hopp til innhald

ING161 Kjemi for ingeniører

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi som basis for studier i teknologiske fag og for framtidig yrkesutøvelse. Aktuelle klima- og miljøutfordringer belyses i eksempler og oppgaver.

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen kjemi (minimum 4sp):

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger, masseberegninger og støkiometri
 • Navnsetting av uorganiske forbindelser
 • Enkel organisk kjemi samt navnsetting av organiske forbindelser, inkludert syntetiske polymerer
 • Gasser og løsninger
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon, batterier og brenselsceller
 • Sikkerhetsdatablad for kjemiske forbindelser

Spesialdel: Avhengig av studieprogram inkluderes følgende temaer (inntil 1sp):

 • Bygg: Vann- og avløpsrensing
 • Data og Elektro: EE-avfall og miljøgifter i EE-produkter. Halvledere.
 • HMS og Brann: Energi i kjemiske reaksjoner.
 • Maskin/marin: Energi i kjemiske reaksjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha oversikt over den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og ha kunnskap om ulike bindingstyper
 • Ha kjennskap til kjemiske navn og formler for uorganiske og organiske forbindelser
 • Ha kjennskap til eksoterme og endoterme reaksjoner
 • Ha kunnskap om massevirkningsloven og om likevekter i kjemiske reaksjoner
 • Ha kunnskap om prinsippet for redoksreaksjoner og kunne beskrive grunnleggende teori for virkemåten til elektrokjemiske celler inkludert batterier og brenselceller
 • Ha kjennskap til innholdet i sikkerhetsdatablad for kjemikalier

Spesialdel:

 • Bygg: Ha kunnskap om rensemetoder for drikkevann og kommunalt avløpsvann. Ha kjennskap til metoder for håndtering av forurenset vann ved bygg- og anleggsvirksomhet
 • Data og Elektro: Ha kunnskap om kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall
 • HMS og Brann: Ha kunnskap om energiendringer i kjemiske reaksjoner
 • Maskin/marin: Ha kunnskap om energiendringer i kjemiske reaksjoner

 

Ferdigheter

 • Kunne balansere enkle kjemiske reaksjonsligninger og utføre støkiometriske beregninger
 • Kunne beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler og kunne forklare korrosjon med utgangspunkt i elektrokjemisk teori
 • Kunne beregne pH i syrer og baser
 • Kunne utføre likevektsberegninger

Spesialdel:

 • Bygg: Kunne beskrive kjemiske reaksjoner ved rensing av drikke- og avløpsvann og miljøutfordringer knyttet til resipienten
 • Data og Elektro: Ha oversikt over hvordan EE-avfall skal håndteres
 • HMS og Brann: Kunne beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder
 • Maskin/marin: Kunne beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder

 

Generell kompetanse

 • Kunne benytte kjemiske kunnskaper og metoder til problemløsning i eget fagfelt
 • Kunne benytte kjemiske kunnskaper ved utvikling av miljøvennlig teknologi i eget fagfelt
 • Kunne kommunisere med andre personer i både eget og andre fagfelt ved hjelp av relevant fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Campus Haugesund har også laboratorieøvinger.

I spesialdelen vil det kunne bli ekskursjoner og bruk av gjesteforelesere.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne å gå opp til eksamen.

Campus Bergen og campus Førde: 6 obligatoriske regneinnleveringer.

Campus Haugesund: 2 obligatoriske laboratorieøvinger og 4 obligatoriske regneinnleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar osv.).

Formelsamling i kjemi. Periodesystemet.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE100 - Generell kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING107 - Innføringsemne for maskiningeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG101 - Materiallære - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • DAT106 - Fysikk og kjemi for data - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ING1009 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • OR2-100 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • FY2-101 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1022 - Kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1103 - Kjemi og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA052 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJ2-100 - Kjemi og miljølære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS106 - Materiallære og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING175 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng