Hopp til innhald

ING201 Programmering for ingeniører

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering.  Studentene får en innføring i programmering og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av løkker, valg, objekter, lister, filer og kommunikasjon med bruker.  Emnet fokuserer på problemløsing og anvendelser innenfor ulike ingeniørdisipliner. Programmeringsspråket som blir brukt i kurset er Python. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  

Kunnskap 

Studenten kan  

 • introduksjon til datamaskinens virkemåte 
 • forstå problemløsning ved hjelp av programmering 
 • forstå algoritmisk tenking 
 • forstå prinsippene for prosedyre-orientert programmering   
 • ha kjennskap prinsippene for objektorientert programmering   
 • ha overordnet kunnskap om generelle egenskaper til grunnleggende programmeringsspråk, som programflyt, løkker og valg.   
 • ha grunnleggende kjennskap til bruk av datastrukturer, funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger  

Ferdigheter 

Studenten kan  

 • skrive oversiktlige og lesbare programmer   
 • dele opp et større problem i mindre problemer og løse disse   
 • kunne lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data fra disk   
 • kunne finne og rette feil i egne programmer  
 • være i stand til å lese andres programmer, feilsøke og endre disse   
 • kunne utvikle enkle tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal   

Generell kompetanse 

Studenten skal  

 • kunne bruke IKT verktøy til å løse relevante problemstillinger innen ulike ingeniørfag.   
 • kjenne til grunnleggende oppbygging av relevante programmer   
 • kjenne til sårbarhets og sikkerhetsaspekter ved IKT arbeid 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Et antall obligatoriske innleveringer.

Godkjente øvelser gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvelser leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eventuell endring av eksamensform innen 1. mars/1. oktober.