Hopp til innhald

ING161 Kjemi for ingeniører

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi som basis for studier i teknologiske fag og for framtidig yrkesutøvelse. Aktuelle miljøutfordringer belyses i eksempler og oppgaver.

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen kjemi (minimum 4sp):

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger, masseberegninger og støkiometri
 • Navnsetting av uorganiske forbindelser
 • Enkel organisk kjemi samt navnsetting av organiske forbindelser, inkludert syntetiske polymerer
 • Gasser og løsninger
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon, batterier og brenselsceller

Spesialdel: Avhengig av studieprogram inkluderes følgende temaer (inntil 1sp):

 • Bygg: Vann- og avløpsrensing
 • Data og Elektro: EE-avfall og miljøgifter i EE-produkter. 
 • HMS og Brann: Energi i kjemiske reaksjoner.
 • Maskin/marin: Energi i kjemiske reaksjoner

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og om ulike bindingstyper
 • Kan gjøre rede for kjemiske navn og formler for uorganiske og organiske forbindelser
 • Kan beskrive egenskapene til eksoterme og endoterme reaksjoner
 • Kan gjøre rede for massevirkningsloven og likevekter i kjemiske reaksjoner
 • Kan gjøre rede for prinsippet for redoksreaksjoner og for grunnleggende teori om virkemåten til elektrokjemiske celler inkludert batterier og brenselceller

Spesialdel:

 • Bygg: Kan gjøre rede for rensemetoder for drikkevann og avløpsvann.
 • Data og Elektro: Kan gjøre rede for kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall
 • HMS og Brann: Kan gjøre rede for energiendringer i kjemiske reaksjoner
 • Maskin/marin: Kan gjøre rede for energiendringer i kjemiske reaksjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan balansere enkle kjemiske reaksjonsligninger og utføre støkiometriske beregninger
 • Kan utføre beregninger ved bruk av tilstandsligningen for ideelle gasser (ideell gasslov)
 • Kan avgjøre om et stoff er løselig eller ikke i en væske
 • Kan beregne pH i syrer og baser
 • Kan utføre likevektsberegninger
 • Kan beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler og forklare korrosjon med utgangspunkt i elektrokjemisk teori

Spesialdel:

 • Bygg: Kan beskrive kjemiske reaksjoner ved rensing av drikke- og avløpsvann og miljøutfordringer knyttet til resipienten
 • Data og Elektro: Har oversikt over hvordan EE-avfall skal håndteres
 • HMS og Brann: Kan beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder
 • Maskin/marin: Kan beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i hvordan kjemiske kunnskaper og metoder kan brukes til problemløsning i eget fagfelt
 • Kan kommunisere med andre personer i både eget og andre fagfelt ved hjelp av relevant fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Digitale kunnskapstester.

I spesialdelen vil det kunne bli ekskursjoner og bruk av gjesteforelesere.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske regneinnleveringer godkjent.

I Haugesund kan det bli 4 obligatoriske regneinnleveringer og deltagelse på 2 lab-øvinger. Dette blir fastsatt av emneansvarlig ved oppstart av semesteret.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 semestre (inkludert semesteret det blir godkjent).

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar osv.).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE100 - Generell kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING107 - Innføringsemne for maskiningeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG101 - Materiallære - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • DAT106 - Fysikk og kjemi for data - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ING1009 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • OR2-100 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • FY2-101 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1022 - Kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1103 - Kjemi og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA052 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJ2-100 - Kjemi og miljølære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS106 - Materiallære og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING175 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng