Hopp til innhald

ING161 Kjemi for ingeniører

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende tema innen kjemi. Dette skal bidra til et naturvitenskaplig fundament for ingeniørutdanningen og for fremtidig yrkesliv. Emnet skal gi studentene forståelse for grunnleggende sammenhenger i kjemi.

Innhold:

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger og navnsetting
 • Balansering av reaksjonsligninger og støkiometri
 • Gasser og løsninger
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon, batterier og brenselsceller
 • Enkel organisk kjemi

Spesialdel: Avhengig av studieprogram inkluderes følgende temaer (inntil 1sp):

 • Bygg: Vann- og avløpsrensing
 • Brann og Maskin/marin: Energiendring i kjemiske reaksjoner
 • Data og Elektro: EE-avfall og miljøgifter i EE-produkter.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og for prinsippene for ulike bindingstyper
 • Kan gjøre rede for hva som kjennetegner eksoterme og endoterme reaksjoner
 • Kan gjøre rede for likevekter i kjemiske reaksjoner
 • Kan gjøre rede for egenskapene til syrer og baser
 • Kan gjøre rede for prinsippet for redoksreaksjoner og for grunnleggende teori om virkemåten til elektrokjemiske celler inkludert batterier og brenselceller

Spesialdel

 • Bygg: Studenten kan gjøre rede for rensemetoder for drikkevann og avløpsvann samt gjøre rede for miljøutfordringene knyttet til resipienten.
 • Brann og Maskin/marin: Studenten kan gjøre rede for energiendringer i kjemiske reaksjoner
 • Data og Elektro: Studenten kan gjøre rede for kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall

Ferdigheter

Studenten

 • Kan skrive formler og sette navn på både uorganiske forbindelser og på noen enkle organiske forbindelser og polymerer
 • Kan balansere enkle kjemiske reaksjonsligninger og utføre støkiometriske beregninger
 • Kan utføre beregninger ved bruk av tilstandsligningen for ideelle gasser (ideell gasslov)
 • Kan vurdere om et stoff er løselig eller ikke i en væske
 • Kan regne ut pH i sterke og svake syrer og baser og regne ut likevektskonstanter for svake syrer og baser
 • Kan regne ut likevektskonsentrasjoner og likevektskonstanter i fellingsreaksjoner
 • Kan regne ut cellepotensial for elektrokjemiske celler og forklare korrosjon på grunnlag av elektrokjemisk teori

Spesialdel

 • Bygg: Studenten kan skrive aktuelle kjemiske reaksjoner ved rensing av drikke- og avløpsvann
 • Brann og Maskin/marin: Studenten kan regne ut reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder
 • Data og Elektro: Studenten har oversikt over hvordan EE-avfall skal håndteres

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i hvordan kjemiske kunnskaper og metoder kan brukes til problemløsning i eget fagfelt
 • Kan kommunisere med andre personer i både eget og andre fagfelt ved hjelp av kjemisk fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Digitale kunnskapstester.

Obligatorisk læringsaktivitet

Campus Bergen og campus Førde: 3 obligatoriske regneinnleveringer.

Campus Haugesund: 2 obligatoriske regneinnleveringer og 2 obligatoriske laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, CW, Solar osv.).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE100 - Generell kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING107 - Innføringsemne for maskiningeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG101 - Materiallære - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • DAT106 - Fysikk og kjemi for data - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ING1009 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • OR2-100 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • FY2-101 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1022 - Kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1103 - Kjemi og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA052 - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJ2-100 - Kjemi og miljølære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS106 - Materiallære og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING175 - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng