Grunnskolelærerutdanning 5-10, Stord

Studieplan for kullet som vart tatt opp på Stord hausten 2019.

På 5.–10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvikle elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. 

Oppbygging av studiet 

1. studieår 

2. studieår 

  • Du fortsetter med  PEL, Fag 1 og Fag 2. 

3. studieår 

  • Du kan velge mellom undervisningsfag, skolerelevante fag, profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk. I vårsemesteret fortsetter du med fordypning i fag 1 eller fag 3.

4. studieår

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk.

5. studieår 

Undervisningsmåter 

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Praksis 

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling. 

I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. Mer informasjon om hvor du kan reise på de ulike fagene kommer.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 5.-10. trinn. 
  • På 5.-7. trinn kan du undervise i alle fag, bortsett fra norsk, matematikk og engelsk, der du må ha minst 30 studiepoeng (sp).  
  • På 8.-10. trinn må du ha minst 60 sp for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. I andre undervisningsfag må du ha minst 30 sp. 
  • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring og skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Rådgivar – studierettleiar
Administrasjon ved FLKI