Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn i Bergen

Studieplan for kullet som ble tatt opp i Bergen høsten 2021.

Oppbygging av utdanningen

Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2021

Første og andre året av utdanningen

I det første og andre året skal du ha ett obligatoriske fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her i Bergen kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom:

Tredje året

  • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
  • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.
  • I vårsemesteret fortsetter du med det første valgfrie faget ditt.

Fjerde og femte året

  • Du fortsetter med masterfaget ditt, og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Generell informasjon

Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.


Undervisningsmåter
 

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

 

Praksis i GLU 5-10

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdannigen din. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i 3., 5. og 6. semester.

I 3. semester kan du reise på utveksling i andre del av fag 2. Per nå er det utviklet utvekslingstilbud i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det komme tilbud i flere fag etter hvert.

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling.

I 6. semester kan du reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. Mer informasjon om hvor du kan reise på de ulike fagene kommer.

Mer informasjon om utveksling finner du her.