Praksis i ergoterapi

Her finn du praksisinformasjon til deg som er student ved ergoterapiutdanninga.

Korona og praksis (oppdatert 2. februar 2022)

 

Før praksis må du lese studieplan, emneplanen for det aktuelle praksisemne og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med felles informasjon om praksis.

Studieplan, emneplan og praksisperiodar for studieåret 2021/22

praksiperioder

Under finn du førebels planlagte tidspunkt for praksisperiodar i studieåret 2021/22, det kan kome endringar. Du finn også lenke til emneplan for studieåret 2021/22, og studieplan.

Campus Bergen

Studieplan: kull 2021 | kull 2020 | fleire studieplanar

Første studieår:

Hausten 2021 er planlagt praksisperiode i veke 37.

Våren 2022 er planlagt praksisperiode i veke 16-22.

Andre studieår:

Våren 2022 er planlagt praksisperiode i veke 1-11.

Tredje studieår:

Hausten 2021 er planlagt praksisperiode i veke 38-48.

Tildeling av praksisplass

tildeling praksiplass.jpg

Vi hentar inn praksisplassar for alle studentar. Det er gjort ei geografisk fordeling mellom dei fem ergoterapeututdanningane i Noreg, og for Bergen er Vestland og delar av Agder aktuelle for praksisstudier.

Når alle praksisplassane er klare og innvilga særplassar reservert, vert plassane valde av studentane i ei allereie bestemd rekkefølgje. Praksis i somatisk spesialisthelseteneste kan berre veljast ein praksisperiode i løpet av de tre studieårene. Same praksisstad kan heller ikkje veljast fleire gonger. Dette for å ivareta ei så brei praksiserfaring som mogleg i løpet av utdanninga for alle studentar.

Les meir om kvar du kan ha praksisplass

Du vil i hovudsak få praksisplass på Vestlandet eller deler av Agder. 

Arbeidstid og turnus

Du følger same arbeidstid som rettleiar. Ved nokre praksisplassar må du difor rekne med å arbeide turnus, med tidleg og seinvakter.

Tilrettelegging av praksis

Om du har behov for særleg tilrettelegging i praksis eller praksis på ein bestemt stad, finn du meir informasjon på nettsida om tilrettelegging av praksis.

Vurdering av praksis

vurdering av praksis 1.jpg

Du og rettleiar skal gjennomføre både midtvegsvurdering og sluttvurdering av praksis. Skjema for sluttvurdering skal du levere inn i det digitale verktøyet Wiseflow. Sjå Canvas kva andre vedlegg som også skal sendes inn. 

Hvis det er fare for at du ikkje består praksis, skal du få skriftleg varsel. Her finn du meir informasjon om rutinar ved fare for ikkje bestått praksis

Praksishefte

Arbeidstid, turnus og raude dagar 

arbeidstid og turnus.jpg

Som houvdregel skal du følge arbeidstiden til praksisrettleiaren din. Nokon studentar vil ha vaktar på dagtid, andre turnus, langvakter eller medleverturnus (heildøgnturnus). I nokre studiar kan nattevakter vera obligatorisk. Normalt avtaler du turnus ved praksisstart med praksisrettleiar og praksislærar. 

Meir om turnus og raude dagar

Det vert normalt ikkje forventa at du er i praksis på heilagdagar. Tal på timar for praksis/lengde på praksis kjem fram i emneplanen, og gjeld uavhengig av heilagdagar i samband med høgtider (raude dagar).

Som student må du sørge for at du har nok timar til å få godkjent praksis. Fråvær meir enn 10% fører til ikkje godkjend praksisperiode. Turnus skal  normalt være jevnt fordelt gjennom praksisperioden, du kan difor ikkje samle opp timar og ta ut friperiodar.

Medlevarturnus er aktuelt på nokre praksisplassar/institusjonar. Det betyr at dei tilsette har ei turnusordning der dei har vakter som går over fleire døgn, og deretter ein friperiode.  Ingen studentar kan bli pålagt å ta praksis med medlevarturnus. 

Langvakter er aktuelt på nokre praksisplassar. Det vil seie at ein har færre, men lengre vakter. Vaktene ofte er 12 timar eller meir. Studentar kan ikkje bli pålagt langvakter. Men dersom slik turnus er aktuell på praksisstaden kan det avtalast mellom student, praksisrettleiar og praksislærar.

Sjå også: Krav til oppmøte i praksis

Arbeidstøy, hygiene og mobilbruk

arbeidstøy hygiene mobilbruk.jpg

Det vert stilt særskilte krav både til bruk av arbeidstøy og til hygiene når du er student i praksis. Generelt skal du framstå og kle deg nøytralt og hensiktsmessig. Privat bruk av mobil skal som hovudregel ikkje nyttas i arbeidstida.

Meir om arbeidstøy og hygiene

Arbeidsklede og sko

Nokre praksisstader krever uniform, dette får du som regel låne på praksisstaden. På andre praksisplassar går alle sivilt kledde, og du må sjølv sørge å kle deg nøytralt og hensiktsmessig.

Velg alltid gode innesko som gi god støtte for foten. Sko og sokkar skal vere reine.  

Dersom du bruker hijab og skal ha praksis der dei krever uniform, må du kontakte praksisstaden seinast 10 dagar før praksis, slik at dei eventuelt kan bestille hijab på førehand.

Namneskilt

Skal du ha praksis på sjukehus, sjukeheim og liknande må du skaffe deg namneskilt med fornamn og etternamn, og kva studium du er student ved. 

Røyking, snus og alkohol

Røyking og snusing er ikkje tillatt. Du kan ikkje innta alkohol eller andre rusmiddel åtte timar før arbeidsdagen startar. Sjå helsepersonelloven §8. Pliktmessig avhold

Hender og neglar

Hender skal alltid vere reine, og negler skal vere korte, velstelte og utan lakk. 

Hår, skjegg og bart

Hår, skjegg og bart må vere reint og velstelt. Skjegg og bart skal vere kort. Langt hår skal vere i hestehale eller liknande.

Smykker m.m.

Av hygienegrunner er det ikkje tilatt å ha på smykker, øyredobbar, ringar eller armbåndsur. 

Kosmetikk

Sminke skal vere diskre. Deodorant og hudkrem bør vere uparfymert. 

Mobil og nettbruk

Bruk av privat mobil skal vere moderat, og skal ikkje brukes i kliniske situasjonar. Dersom du av private grunnar må være tilgjengleg på mobil, må du avtale dette med praksisrettleiar. Bilete eller omtale frå praksisstaden skal du ikkje dele med andre eller legge ut på sosiale medium, om det ikkje er klarert på førehand.

Kontakt oss:

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS