Sjukepleiarar på øvingslaboratoriet ved HVL, campus Bergen.

Anestesisykepleie

Master

En anestesisykepleier er den første som møter pasienten på operasjonsavdelingen, og den siste som forlater pasienten ved overføring til operasjonsavdelingen.

Bergen, Førde, Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

   Opptakskrav til påbygg

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Fullført videreutdanning i en av spesialiseringene anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

  Søknadskode

  3016 (Bergen), 3036 (Førde), 3021 (Hagesund), 3013 (påbygg)

  Studiet ligger under "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag" i søknadsweb.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.
  Det blir ikke gitt praksispoeng ved opptak til påbygg.

  Den regionale kvoten som gjaldt for opptak i 2023 er avviklet, og alle søkere konkurrerer i samme kvote (ordinær).

  Informasjon om rangering og poeng

  Poenggrense ved forrige opptak

    Bergen Førde Haugesund
  Ordinær kvote 46,36 40,72 43,30
  Regional kvote 43,64 31,60 37,43

   

  Tilleggskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere anestesisykepleie? 

  Anestesisykepleieren har ansvar for pasienter som får anestesi (bedøvelse) i forbindelse med kirurgiske inngrep eller undersøkelser. Anestesisykepleierens funksjon innebærer også å ivareta pasienter med akuttmedisinske tilstander som respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt eller annen akutt kritisk tilstand i og utenfor sykehus.

  Helsetjenesten trenger flere anestesisykepleiere som også kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

  Du kan studere anestesisykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund.

  I studiet lærer du blant annet å utøve faglig forsvarlig anestesisykepleie tilpasset pasientens tilstand og kirurgiske inngrep. Du lærer også å bedømme akutte situasjoner og å opprettholde/gjenopprette akutte livsviktige funksjoner.

  Anestesisykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for anestesisykepleie på siden til master i spesialsykepleie.

  Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i anestesisykepleie og kvalifiserer for arbeid som anestesisykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i anestesisykepleie og kvalifiserer til arbeid som anestesisykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Hva kan du jobbe med?

  • Du kan jobbe som spesialist i kommunehelsetjenesten og som anestesisykepleier med særskilt fagansvar.
  • Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.
  • En anestesisykepleier kan også jobbe på operasjonsavdelinger ved sykehus, ambulanse, legevakt, akuttmottak preoperative poliklinikker og postoperative avdelinger og på smerteklinikker.
  • Anestesisykepleierne er også ansatt offshore som SAR-sykepleiere, i forsvaret og hos hjelpeorganisasjoner.

  Lønn: Hva tjener en speisalsykepleier?

  Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier 677 880 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for anestesisykepleier her. 

  Praksis

  Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

  Hvordan er undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom praksisstudier, forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.