Hopp til innhald

ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Engelsk språk og kultur omfatter varierte språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Kurset gir innføring i korrekt, tilpasset og yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten lese noen skjønnlitterære tekster.

Emnet har 30 studieplasser. Oppmeldingen på Studentweb blir stengt når emnet er fullt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om sentrale tema innenfor kultur- og samfunnsliv i engelsktalende land
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk, om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk mellom ulike land og kulturer, og om dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Ferdigheter

Studenten

 • kan skrive engelsk korrekt, funksjonelt og tilpasset målgruppen i ulike situasjoner
 • behersker resonnerende og argumenterende skriving
 • kan vurdere ulike stilnivåer i muntlig og skriftlig engelsk
 • har god engelsk leseforståelse innenfor et bredt utvalg av teksttyper, faglige så vel som litterære

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere på engelsk med ulike målgrupper og i ulike situasjoner
 • har god kompetanse i engelsk språk
 • kan forstå og formidle fagstoff av ulik art på engelsk

Krav til forkunnskaper

Generell engelskkompetanse som studenten kan forventes å ha ved å fylle opptakskravene ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset er et rent nettbasert studietilbud med asynkron undervisning. Det fungerer dermed som et selvstudium der studenten arbeider med lærestoffet på egen hånd. Kurset består av tolv studieenheter, som er organisert som moduler i emnets Canvas-rom. Hver modul omfatter lærestoff om engelsk språk og et tema fra kultur- og samfunnsliv. De fleste modulene inneholder også en litterær tekst. Selvtestoppgaver og skriftlige innleveringsoppgaver er knyttet til lærestoffet, og faglærerne gir skriftlige tilbakemeldinger på innleveringsoppgavene.

Arbeidet med emnets moduler gir trening i språkferdighetene som er nevnt under «Læringsutbytte», og studenter vil få jevnlig tilbakemelding på sitt arbeid med kurset. Selv om et nettbasert kurs innebærer stor fleksibilitet, anbefales jevnt arbeid med kurset fremfor sporadiske skippertak. Studenter oppfordres til å danne fysiske eller nettbaserte kollokviegrupper der dette er mulig.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne ta eksamen må studenten ha levert og fått faglærers godkjenning på ti innleveringsoppgaver. Studenten velger selv disse ti innenfor de tolv oppgavene som tilbys gjennom kursmodulene. Hvis en oppgave ikke blir godkjent, kan studenten levere den på nytt én gang samme semester.

Ved semesterstart informerer emneansvarlig om tre frister for å ha levert hhv. tre, seks og til slutt ti oppgaver. Disse fristene vil normalt være 5.9., 5.10. og 5.11. i høstsemesteret, og 5.2., 5.3. og 5.4. i vårsemesteret. Det er en forutsetning for å ta eksamen at fristene overholdes.

Godkjenning av innleveringsoppgaver er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

4 timers skriftlig skoleeksamen. Eksamen må skrives på engelsk.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dato og tid for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbøker, en- og tospråklige.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING150 - Engelsk språk og kutur - Reduksjon: 10 studiepoeng