Hopp til innhald

ING202 Programmering for ingeniører

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Studentene får en innføring i programmering og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av variabler, løkker, valg, objekter, lister, filer og kommunikasjon med bruker. Emnet fokuserer på problemløsing og anvendelser innenfor ulike ingeniørdisipliner. I tillegg gir emnet en innføring i datasikkerhet og personvern i IKT-systemer.

Programmeringsspråket som blir brukt i kurset er Python.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.   

Kunnskap

Studenten…

 • kjenner til datamaskinens virkemåte
 • forstår problemløsning ved hjelp av programmering
 • forstår algoritmisk tenking
 • forstår prinsippene for prosedyre-orientert programmering  
 • kjenner til prinsippene for objektorientert programmering  
 • har overordnet kunnskap om generelle egenskaper til grunnleggende programmeringsspråk, som programflyt, løkker og valg.  
 • har grunnleggende kjennskap til bruk av datastrukturer, funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger
 • kjenner til viktige kilder til sårbarheter i IKT-systemer

Ferdigheter

Studenten…

 • kan skrive oversiktlige og lesbare programmer  
 • kan dele opp et større problem i mindre problemer og løse disse   
 • kan lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data fra disk  
 • kan finne og rette feil i egne programmer
 • er i stand til å lese andres programmer, feilsøke og endre disse  
 • kan utvikle enkle tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal  

Generell kompetanse

Studenten…  

 • kan bruke IKT verktøy til å løse relevante problemstillinger innen ulike ingeniørfag  
 • kjenner til grunnleggende oppbygging av relevante programmer 
 • kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personvernsaspekter i IKT-systemer 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvelser. Øvingene er integrert med forelesningene. Det er normalt 3 timer med kombinert forelesning og øving per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer.

Alle innleveringene må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen.

Godkjente innleveringer gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang emnet undervises, må nye øvelser leveres.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle fysisk trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler