Hopp til innhald

MAT301 Fleirdimensjonal analyse (matematikk 3)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet inneheld:

 • Koordinatsystem: polare-, sylindriske-, og sfæriske koordinatar.
 • Kurver i planet og rommet: parameteriserte kurver.
 • Flater i rommet: plan og krumme flater.
 • Funksjonar av fleire variablar: nivåkurve, nivåflater, Lagranges metode, kurveintegral, flateintegral, dobbeltintegral, trippelintegral.
 • Vektoranalyse: gradientvektor, divergens og curl, konservativt vektorfelt, potensialfunksjon, fundamentalsetninga for kurveintegral, Greens setning, Stokes setning og divergenssetninga.
 • MATLAB: bruke MATLAB for å visualisere kurver, flater og vektorfelt.

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan identifisere, forstå og bruke grunnleggande omgrep og metodar frå fleirvariabel matematisk analyse, medrekna multippel integrasjon, kurveintegral, flateintegral og integralsetningane frå vektoranalysen.

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan velje matematiske metodar og utføre utrekningar innan fleirvariabel analyse
 • kan forstå, grunngi og vurdere sine utrekningar
 • kan bruke fleirvariabel analyse til å modellere og analysere ingeniørfaglege problem

Generell kompetanse

Studenten:

 • har matematisk forståing som er naudsynt for yrkesutøving og vidare fagleg oppdatering
 • kan bruke sin matematiske kunnskap, om naudsynt med bruk av matematisk programvare

Krav til forkunnskapar

Ingen krav til forkunnskaper

Tilrådde forkunnskapar

Matematikk 1 og Matematikk 2

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering.

Arbeidskravet må vere gjennomført til fastsatt frist og godkjent for at studenten skal få å gå opp til eksamen.

Godkjente øvingar gir også tilgang til eventuell ny eksamen følgande semester.

Ved ny eksamen neste gong faget blir undervist, må nye øvingar leverast.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar. Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lærebok.

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typar: ES, ES Plus, EX Solar, etc)

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • INGB3016 - Matematiske metodar III - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3003 - Matematiske metodar III - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAT150 - Vidaregåande matematikk for kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAT151 - Vidaregåande matematikk og fysikk for bygg og maskin - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAT152 - Vidaregåande matematikk og fysikk for data og elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3019 - Fleirvariabel analyse - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MA2-301 - Matematikk 3 - Reduksjon: 5 studiepoeng