Kunstig intelligens (KI) ved HVL

Koordineringsgruppen for kunstig intelligens (KI) ble oppnevnt av digitaliseringsrådet ved HVL juni 2023. Koordineringsgruppen skal gi råd om utfordringene knyttet til KI og sikre at systemene som HVL tar i bruk er utviklet i tråd med institusjonens verdier. Digitaliseringsrådet fungerer som styringsgruppe for koordineringsgruppen.

Mandat

Mandat

Formål

Digitaliseringsdirektoratet formulerer problemstillingen slik:

Kunstig intelligens har potensialet til å skape store gevinster i samfunnet blant annet ved å effektivisere, gi oss ny kunnskap og støtte beslutningsprosesser. Samtidig kan bruken av ikke-pålitelige KI-systemer undergrave våre rettigheter og verdier.[1]

Vi bør være forsiktige med å spørre oss selv "om" vi skal bruke kunstig intelligens. Fremover vil det nok heller spørsmålet være "hvordan" vi skal bruke det. Dette skyldes at KI allerede har begynt å bli integrert i mange av IT-systemene våre, og dette vil fortsette å skje i en stadig økende grad i fremtiden. Å spørre "om" vi skal bruke KI vil kunne bli en utdatert tilnærming, og vi må heller fokusere på å finne ut hvordan vi kan utnytte teknologien på tryggest mulig måte.[2]

Det finnes regler i dag som påvirker bruken av KI og som gir en viss beskyttelse, men som ikke direkte adresserer de unike utfordringene KI-systemer medfører. Lover som likestillings- og diskrimineringsloven, forvaltningslov og personvernforordningen setter mange rammer for hva vi kan gjøre med kunstig intelligens. Samtidig er denne lovgivningen ikke tilpasset KI som teknologi.[3]

HVL har behov for en koordineringsgruppe som kan initiere og holde oversikt over prosjekter og aktiviteter der kunstig intelligens (KI) tas i bruk, gi faglige råd om utfordringene knyttet til KI og sikrer at systemene som HVL tar i bruk er utviklet i tråd med institusjonens verdier.

Rolle og funksjon

  1. Ha en initierende/koordinerende rolle for ulike initiativ og prosjekt ved HVL med tanke på tangerende tematikk og mulige samarbeidsområder
  2. Formidle oppdateringer til organisasjonen vedrørende framdrift, funn og arbeid i de ulike initiativene og prosjektene
  3. Holde oversikt over kontaktpersoner på tema/kompetanseområder
  4. Formidle innhold til en nettside på hvl.no med løpende oppdatering av saker og lenker til interne og eksterne ressurser

Der er ønskelig å få alle initiativ og prosjekt koordinert, men de som ikke melder fra om at de ønsker seg koordinert av gruppen må eventuelt koordineres av fakultet/linje.

Oppnevning og sammensetning

Digitaliseringsrådet for HVL fungerer som styringsgruppen for Koordineringsgruppen for KI. Digitaliseringsrådet utpeker leder og medlemmer av koordineringsgruppen.

Medlemskap i gruppen er basert på direkte tilknytting til KI aktiviteter eller representasjon av viktige miljø som blir påvirket av KI, slik at medlemmene er i stand til å bidra med både operasjonelle og strategiske råd.

Koordineringsgruppen kan etter behov etablere tematiske arbeidsgrupper supplert med personer utenfor koordineringsgruppen som jobber tett på spesifikke problemstillinger.

Samarbeid

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) er enheten med tyngste faglig kompetanse knyttet til kunstig intelligens.

I tillegg har HVL miljø i fakultet og administrative enheter som er avgjørende for å lykkes, særlig OUD og ALU. Digitaliseringsrådet får ei viktig rolle i å legge til rette for samarbeid på tvers og koordinering mellom enheter.

Koordineringsgruppen for KI skal sikre at ressurser fra alle relevante fagmiljø blir tatt med i arbeidet.

Møteplan

Koordineringsgruppen for KI har fram til annet er bestemt møte hver måned. Møtetiden skal normalt være en time.

[1] https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/rad-ansvarlig-utvikling-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-offentlig-sektor/4272

[2] Ibid.

[3] https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/ny-forordning-kunstig-intelligens/4271

Medlemmer og arbeidsgrupper

Kjernegruppe

Universitetsbibliotekar
Bibliotek
Seniorrådgivar
Avdeling for studieadministrasjon
Stipendiat
Handelshøgskulen HVL
Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Studenttingsmedlem
Tilknytta Høgskulen på Vestlandet
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Prosjektleiar
Høgskulen på Vestlandet
Assisterande instituttleiar
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Seniorrådgivar
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering
Senioringeniør
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering

Tematiske arbeidsgrupper

1) Forskning

Stipendiat
Handelshøgskulen HVL
Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Assisterande instituttleiar
Handelshøgskulen HVL
Høgskulelektor
Institutt for bygg-, miljø- og naturvitskap

2) Formidling og opplæring

Førsteamanuensis
Institutt for bygg-, miljø- og naturvitskap
Seniorrådgivar
Avdeling for studieadministrasjon
Stipendiat
Handelshøgskulen HVL
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Prosjektleiar
Høgskulen på Vestlandet
Rådgivar
Avdeling for utvikling av læring og undervisning

3) Utvikling og prototyping

Avdelingsingeniør
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering
Stipendiat
Handelshøgskulen HVL
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Prosjektleiar
Høgskulen på Vestlandet

4) Vurdering og eksamen - retningslinjer og anbefalinger 

Seniorrådgivar
Avdeling for studieadministrasjon
Førsteamanuensis
Institutt for kunstfag
Førsteamanuensis
Institutt for helse og funksjon
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Studenttingsmedlem
Tilknytta Høgskulen på Vestlandet
Prodekan
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Assisterande instituttleiar
Handelshøgskulen HVL
Universitetsbibliotekar
Bibliotek

5) Ekstern finansiering

Førsteamanuensis
Institutt for kunstfag
Avdelingsleiar
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Prodekan
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

6) Undervisning og læring 

Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Førsteamanuensis
Institutt for kunstfag
Vitskapleg assistent
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Seniorrådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

7)  Administrativ bruk av KI

Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Prosjektleiar
Høgskulen på Vestlandet
Seniorrådgivar
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering
Senioringeniør
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering

Vara/ad hoc 

Førstelektor
Høgskulen på Vestlandet
Rådgivar
Avdeling for studieadministrasjon
Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

Aktuelt

Aktuelt 2024

Aktuelt 2023

Forskergrupper og prosjekter

Kunstig intelligens er tema for en rekke forskergrupper og prosjekter ved HVL. Her er noen eksempler:

Se forskningssidene til HVL for mer om satsingsområder, ph.d.-utdanning, forskergrupper, prosjekter med mer.

Ser du etter KI-ekspert? Finn en forsker her:

Finn en forsker

 

Samarbeidspartnere KI

Kontakt

Kontakt et av medlemmene i gruppen eller bruk følgende e-post: