Kunstig intelligens (KI)

Koordineringsgruppen for kunstig intelligens (KI) ble oppnevnt av digitaliseringsrådet ved HVL juni 2023. Koordineringsgruppen skal gi råd om utfordringene knyttet til KI og sikre at systemene som HVL tar i bruk er utviklet i tråd med institusjonens verdier. Digitaliseringsrådet fungerer som styringsgruppe for koordineringsgruppen.

Aktuelt

Aktuelt

Mandat

Mandat

Formål

Digitaliseringsdirektoratet formulerer problemstillingen slik:

Kunstig intelligens har potensialet til å skape store gevinster i samfunnet blant annet ved å effektivisere, gi oss ny kunnskap og støtte beslutningsprosesser. Samtidig kan bruken av ikke-pålitelige KI-systemer undergrave våre rettigheter og verdier.[1]

Vi bør være forsiktige med å spørre oss selv "om" vi skal bruke kunstig intelligens. Fremover vil det nok heller spørsmålet være "hvordan" vi skal bruke det. Dette skyldes at KI allerede har begynt å bli integrert i mange av IT-systemene våre, og dette vil fortsette å skje i en stadig økende grad i fremtiden. Å spørre "om" vi skal bruke KI vil kunne bli en utdatert tilnærming, og vi må heller fokusere på å finne ut hvordan vi kan utnytte teknologien på tryggest mulig måte.[2]

Det finnes regler i dag som påvirker bruken av KI og som gir en viss beskyttelse, men som ikke direkte adresserer de unike utfordringene KI-systemer medfører. Lover som likestillings- og diskrimineringsloven, forvaltningslov og personvernforordningen setter mange rammer for hva vi kan gjøre med kunstig intelligens. Samtidig er denne lovgivningen ikke tilpasset KI som teknologi.[3]

HVL har behov for en koordineringsgruppe som kan initiere og holde oversikt over prosjekter og aktiviteter der kunstig intelligens (KI) tas i bruk, gi faglige råd om utfordringene knyttet til KI og sikrer at systemene som HVL tar i bruk er utviklet i tråd med institusjonens verdier.

Rolle og funksjon

  1. Ha en initierende/koordinerende rolle for ulike initiativ og prosjekt ved HVL med tanke på tangerende tematikk og mulige samarbeidsområder
  2. Formidle oppdateringer til organisasjonen vedr framdrift, funn og arbeid i de ulike initiativene og prosjektene
  3. Holde oversikt over kontaktpersoner på tema/kompetanseområder
  4. Formidle innhold til en nettside på hvl.no med løpende oppdatering av saker og lenker til interne og eksterne ressurser

Der er ønskelig å få alle initiativ og prosjekt koordinert, men de som ikke melder fra om at de ønsker seg koordinert av gruppen må eventuelt koordineres av fakultet/linje.

Oppnevning og sammensetning

Digitaliseringsrådet for HVL fungerer som styringsgruppen for Koordineringsgruppen for KI. Digitaliseringsrådet utpeker leder og medlemmer av koordineringsgruppen.

Medlemskap i gruppen er basert på direkte tilknytting til KI aktiviteter eller representasjon av viktige miljø som blir påvirket av KI, slik at medlemmene er i stand til å bidra med både operasjonelle og strategiske råd.

Koordineringsgruppen kan etter behov etablere tematiske arbeidsgrupper supplert med personer utenfor koordineringsgruppen som jobber tett på spesifikke problemstillinger.

Samarbeid

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) er enheten med tyngste faglig kompetanse knyttet til kunstig intelligens.

I tillegg har HVL miljø i fakultet og administrative enheter som er avgjørende for å lykkes, særlig OUD og ALU. Digitaliseringsrådet får ei viktig rolle i å legge til rette for samarbeid på tvers og koordinering mellom enheter.

Koordineringsgruppen for KI skal sikre at ressurser fra alle relevante fagmiljø blir tatt med i arbeidet.

Møteplan

Koordineringsgruppen for KI har fram til annet er bestemt møte hver måned. Møtetiden skal normalt være en time.

[1] https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/rad-ansvarlig-utvikling-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-offentlig-sektor/4272

[2] Ibid.

[3] https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/ny-forordning-kunstig-intelligens/4271

Medlemmer

Medlemmer av koordineringsgruppen

Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Senioringeniør
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering
Seniorrådgivar
Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering
Stipendiat
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Universitetsbibliotekar
Bibliotek
Prosjektleiar
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Seniorrådgivar
Avdeling for studieadministrasjon
Studenttingsmedlem
Tilknytta Høgskulen på Vestlandet
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet

Ressurser for undervisere

Tematiske grupper og forskningsgrupper

Kunstig intelligens er tema for en rekke forskningsgrupper og prosjekter ved HVL. Vi ønsker å koble koordineringruppens egne tematiske grupper tettere mot eksisterende forskningsgrupper og prosjekter ved HVL i tiden som kommer. Vi viser til forskningssidene under for mer informasjon om satsingsområder, ph.d.-utdanning, forskere og forskningsprosjekter ved HVL.

Kunstig intelligens.

Meir om forskinga vår; satsingsområde, ph.d.-utdanning, finn ein forskar og prosjekt

Forskinga vår

Andre lenker og ressurser

Kontakt

Ta kontakt med ett av medlemmene i gruppen eller bruk følgende e-post: