Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning

I løpet av PPU-utdanninga skal du gjennomføre praksis som utgjer 60 dagar. Heiltidsstudiet går over eit år, medan deltidsstudiet er toårig.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis hausten 2020 med oppdatert informasjon om obligatorisk smittervernkurs

 

Før praksisstart må du lese emneplanen for ditt aktuelle studieår og felles informasjon. Du må også lese retningslinjene for PPU. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen.

Tildeling av praksisplass

Bergen

Fordeling av praksisplassar ved ulike skular skjer etter følgjande kriterium og ut frå ei heilskapleg vurdering i klassen. Du skal ha praksis på ulike skular i løpet av utdanninga. Dersom du har fått innvilga tilrettelegging vil høgskulen ha dialog med deg i samband med tildeling av praksisplass.

For studentar som jobbar i skulen (ungdomstrinn eller vidaregåande):
Du kan ha inntil 50 prosent praksis på eigen arbeidsplass. Du skal ikkje ha direkte kontakt med eigne barn, familiemedlem eller andre nære relasjonar i praksisgjennomføringa.

For studentar som ikkje jobbar i skule
Du kan ikkje ha praksis på ein skule der du har eigne barn, familiemedlem eller andre nære relasjonar.

For studentar med semesteradresse i Bergen eller omegn (Askøy, Sotra, Os, Knarvik, Osterøy)

HVL inngår avtalar med praksisinstitusjonar og fordeler praksisplassar til studentane. Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har meldt inn, samt tilgangen på kvalifiserte praksislærarar.

Høgskulen skaffar praksisplasser, og studentar skal ikkje ta kontakt med skular sjølv. Om du ønsker praksis på eigen arbeidsplass, må du ta kontakt med praksiskoordinator før du gjer avtale med arbeidsplassen. Praksisliste vil bli publisert i Canvas før kvar praksisperiode.

Ein kan rekne med reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad.

For studentar med semesteradresse utanfor Bergen og omegn

Studentane skaffar praksisplass sjølv. Studenten finn brevmal i Canvas som skal presenterast til leiinga ved den aktuelle praksisskulen der studenten ønskjer å gjennomføre praksis.

Brevmalen inneheld informasjon om praksis (omfang, godtgjersle med meir) og eit skjema som rektor/leiinga ved praksisskulen skal fylle ut og sende til praksiskoordinator ved HVL. Dersom studentar møter på utfordringar i arbeidet med å skaffe praksisplass, vil praksiskoordinator vere behjelpeleg.

Sogndal

HVL inngår avtalar med praksisinstitusjonar og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane. Vi har avtalar/samarbeid med praksisinstitusjonar i det som tidlegare var Sogn og Fjordane fylke, samt nokre institusjonar i Hallingdal.

Reisetid

Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad reknast som normalt. Studentar i Sogndal må rekne med å bu vekke i nokre av praksisperiodane.

Praksislister

Praksiskoordinator publiserer praksislister over studentar og praksisplassar i Canvas før kvar praksisperiode.

Slik vert praksisplassane fordelt:

Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har meldt inn.

Fordeling av praksisplassar skjer utfrå ei heilskapleg vurdering i klassen der vi tek omsyn til følgande:

  • Studentar som har fått innvilga særleg tilrettelegging i praksis.

  • Variasjon ved å ha som mål å sørge for at du får praksis på ulike skular på ulike trinn. 

  • Opptaksfaget ditt og kva slags fag praksislærar underviser i.

Vi gjer merksam på at:

  • du kan ikkje ha praksis på ein skule der du er eller har vore tilsett, har eigne barnnære familiemedlemmer eller kjente blant dei tilsette. Dersom dette gjeld deg, må du ta kontakt med praksisadministrasjonen. 

  • det vert ikkje teke omsyn til om du har arbeid ved sidan av praksis. 

Tildeling av praksisplass for studentar på deltidsutdanning

Studentar som tar utdanning på deltid får tilrettelagd for praksisgjennomføring i dagpendlaravstand til/frå heimstaden sin dersom dette let seg gjennomføre og dersom ikkje anna er definert i studieplanen. Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har meldt inn, samt tilgangen på kvalifiserte praksislærarar. Dagpendlaravstand er definert til inntil 1,5 timars reisetid kvar veg.

Dersom det er aktuelt vil faste avtalar med praksisinstitusjonar først bli nytta ved tildeling. Vi inngår i tillegg midlertidige avtalar med nye praksisstadar.

Du kan komme med forslag til aktuelle praksisskular.

Stord

Studentane skaffar praksisplass sjølv, og sender inn namn og kontaktinformasjon på praksisskule og praksisrettleiar seinast 15. oktober til praksiskoordinator ved Høgskulen på Vestlandet. Studenten finn eit dokument i Canvas som heiter "Plan for praksis", som skal presenterast til leiinga ved den aktuelle praksisskulen der studenten ønskjer å gjennomføre praksis.

Dersom studentar møter på utfordringar i arbeidet med å skaffe praksisplass, vil praksiskoordinator vere behjelpeleg. Studenten kan ha praksis på eigen arbeidsplass i ein av praksisperiodane.

 

Førebuing til praksis

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og felles informasjon. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieprogramplanen. 

Delta på obligatoriske praksisførebuande møte. 

Ta kontakt med praksislærar i god tid før praksis startar. 

Tidspunkt for praksisperiodar og møter

PPU Y deltid Bergen

1. studieår: 

15 dagar mest mogleg samanhengande hausten 2020 veke 39 til 50. 
15 dagar punktpraksis våren 2021 veke 6 til 16. 

2. studieår:  

10 dagar ungdomstrinnet hausten 2020 veke 38 og 39. 

På grunn av nye koronatiltak i Bergen kommune og ved Høgskulen på Vestlandet er fysisk praksisstart for studentar ved HVL utsatt. Det betyr at du ikkje skal møte på din praksisstad i perioden frå 14. september til 20. september. Følg med i Canvas for meir informasjon om eit mogleg alternativt opplegg i veke 38.

10 dagar mest mogleg samanhengande hausten 2020 veke 44 til 50. 
10 dagar punktpraksis våren 2021 veke 2 til 10.

PPU A deltid Sogndal

1. år:  

15 dagar mest mogleg samanhengande hausten 2020 veke 43 til 50.  
15 dagar punktpraksis våren 2021 veke 3 til 13. 
Praksisførebuande møte: Torsdag 1. oktober 2020.

PPU Y deltid Sogndal

1. studieår  

15 dagar mest mogleg samanhengande hausten 2020 veke 43 til 50.  
15 dagar punktpraksis våren 2021 veke 3 til 13.
Praksisførebuande møte: Torsdag 1. oktober.

PPU A heiltid Sogndal

Praksis hausten 2020 veke 42 til 47 (vidaregåande skule).
Praksis våren 2021 veke 5 til 11 (ungdomsskule - ei veke vinterferie).
Praksisførebuande møte: Onsdag 30. september 2020.

PPU campus Stord

Praksis skal gjennomførast i perioden 1. september 2020 til 28. mai 2021. Minimum ti dagar skal gjennomførast i haustsemesteret og minimum ti dagar skal gjennomførast i vårsemesteret. 

Vurdering av praksis

Fleire skjema for midtvegs- og sluttvurderingss kjem seinare.

Skjema for sluttvurdering skal lastast opp i Wiseflow når praksis er gjennomført. Les meir om innlevering av skjema i Wiseflow her. 

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis ønsker vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Du vil få meir informasjon om dette i Canvas. 

Emneplanar

Studieplanar

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksiskoordinator:

Bergen: Frøy Hege Loe
Sogndal PPU heiltid: Marie Gasmann Hermansen
Sogndal PPU deltid: Marie Gasmann Hermansen og Hanne Bjerke Vasshaug
Stord: Øyvind Langballe Storebø

Dette bør alle kjenne til: