Hopp til innhald

MAT110 Matematikk 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset inneholder:

Funksjoner, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (analytisk og numerisk), integrasjon (analytisk og numerisk)

Inverse funksjoner

Komplekse tall

Vektorregning

Differensialligninger av 1. orden (analytisk og numerisk)

Matriseregning og anvendelse på lineære ligningssystem (analytisk og på datamaskin).

Anvendelser av kursets kjerneområder på praktiske problemstillinger.

Numeriske metoder og bruk av dataverktøy inngår i mange av kursets temaer.

Læringsutbytte

Overskrifter for formulering av læringsutbytte studenten har oppnådd (jf kvalifikasjons-rammeverket)

Kunnskaper 

Studenten skal kunne gjøre rede for begrepene som brukes om funksjoner, spesielt for kontinuitet, derivasjon, integral og differensialligninger.

Studenten skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom matriseregning og anvendelser på ligningssystemer.

Studenten skal kunne forklare forskjellen på en analytisk og numerisk løsning, og kunne forklare sammenhengen mellom matematisk og algoritmisk forståelse av problemstillingene som behandles numerisk i kurset.  

Studenten skal forstå koblingen mellom praktiske problemer og de matematiske begreper som skal brukes til løsningen av problemet.

Ferdigheiter

Studenten skal kunne regne ut  deriverte funksjoner, analytisk og numerisk, og kunne anvende dette, inkludert inverse funksjoner.

Studenten skal kunne regne med vektorer og koble algebraisk og geometrisk tolkning av vektoroperasjoner.

Studenten skal kunne regne med komplekse tall.

Studenten skal kunne beregne integraler og løsninger på førsteordens differensialligninger analytisk og numerisk.

Studenten skal kunne anvende derivasjon, integrasjon og differensialligninger på praktiske problemstillinger.

Studenten skal kunne regne med matriser og anvende dette på lineære ligningssystemer, både for hånd og på datamaskin.

Studenten skal kunne resonnerer presist om matematiske emner.

Generell kompetanse

Studenten skal forstå mulighetene og begrensningene som ligger i analytiske og numeriske løsningsmetoder for temaene i emnet. Dette inkluderer en forståelse av feil ved tilnærmede løsninger.

Studenten skal forstå hvordan matematikk og beregninger bidrar til innsikt i ingeniørfaglige problemstillinger.  

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Ulike aktiviteter

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske innleveringer må være levert innen oppgitte frister. Alle fire må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

Innleveringene vil være dels på papir og dels elektronisk innlevering av Matlab-kode. Oppgaver og frister kunngjøres for hver studentgruppe.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MAT100 - Grunnleggande matematikk for ingeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • MAT108 - Grunnleggande matematikk for dataingeniørar - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • ING1020 - Analyse og lineær algebra - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • MA2-100 - Matematikk 1 - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • MAT110D - Matematikk 1 - Reduksjon: 10 studiepoeng