Arbeid med kvalitet i ph.d.-programmet

Informasjon om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar er ei forskarutdanning som blir tilbydd ved FLKI i Bergen. HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knyt saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studiar av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet. For meir informasjon, sjå lenkene under.

Viktige funksjonar for kvalitet i programma:

Fagleg leiar: Solvejg Jobst
Administrativ koordinator: Stine Soltvedt Jakobsen  

Programutvalet

Programutvalet for ph.d.-utdanninga Studiar av danning og didaktiske praksisar er eit rådgjevande organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-utdanninga. Utvalet blir oppnemnt for fire år om gongen, unntatt stipendiatrepresentant, som blir oppnemnt for to år.

Programutvalet har delegert myndigheit frå styret blant anna i desse einskildsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskrivingar
 • Godkjenne opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne rettleiarar, prosjektbeskriving og framdriftsplan
 • Følgje opp framdrift for ph.d.-kandidatar som vert tekne opp på studiet
 • Oppnemne ekstern representant i komité for midtvegsevaluering
 • Initiere tiltak for å sikre kvaliteten i ph.d.-utdanninga
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Ta imot og behandle søknadar om å få avhandlinga bedømt
 • Innstille medlem til bedømmingskomité overfor sentralt ph.d.-utval
 • Avgjere saker som angår den einskilde ph.d.-kandidat

Programutvalet sine medlemmar

Sentralt ph.d.-utval

Det sentrale ph.d.-utvalet har overordna ansvar for kvalitetsarbeidet ved ph.d.-utdanningane ved HVL. FLKI er representert ved dekan eller den dekan gir fullmakt. Studiar av danning og didaktiske praksisar har ein stipendiatrepresentant i utvalet.

Mandat: 

 • Utvalet skal utarbeide og forvalte retningslinjer og rutinar i samsvar med forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Utvalet skal vere strategisk, samordnande og rådgjevande organ for styret og institusjonens leiing når det gjeld forskarutdanning
 • Utvalet har delegert myndigheit frå styret i desse einskildsakene:
 • Fastsetje søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanning
 • Fastsetje krav om residensplikt
 • Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (punkt 2.3-11) i tråd med høgskulen si ph.d.-forskrift
 • Oppnemne administrativ og fagleg leiar for ph.d.-utdanningane (fagansvarleg) etter innstilling frå dekan
 • Opprette komitéar for bedømming av avhandling og disputas etter innstilling frå programutvalet
 • Godkjenne endeleg doktorgradsprøve
 • Behandle spørsmål om policy og klagar  

Rulleringsplan for periodisk studieprogramevaluering

Periodisk evaluering blei gjennomført 2019/2020.
 

Kvalitet i emne

Emneansvarlige Studier av danning og didaktiske praksiser

PHD901 Bildung and pedagogical practices: Professor Tom Are Trippestad

PHD902 Theory of science, ethics and academic text: Professor Tiri Bergesen Schei

PHD903 Research methodology and design: Førsteamanuensis Rune Herheim

PHD904 Kunstfagdidaktikk: Professor Aslaug Nyrnes og førsteamanuensis Silje Valde Onsrud

PHD905 Lærerprofesjon: Professor Bodil Ravneberg og professor Kari Ludvigsen

PHD906 Educational institutions as arenas for cultural formation: Professor Solvejg Jobst og professor Thorolf Krüger

PHD907 Kindergarten as an arena for cultural formation: professor lin Eriksen Ødegaard, professor Tamsin Jillian Meaney, professor Tiri Bergesen Schei, førsteamanuensis Alicja Sadownik.

PHD908 Critical mathematics education: teaching and research: Førsteamanuensis Suela Kacerja

PHD909 Utdanningsretorikk: Professor Tom Are Trippestad

PHD911 Non-Western Educational Philosophy and Policy: Professor David Gabriel Hebert

PHD912 Ecocriticism and Didactic Practices: Professor Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

PHD913 Towards an Aesthetic Critical Literacy: Professor Jena Lee Habegger-Conti og førsteamanuensis Zoltan Varga

PHD914 Kroppsleg danning: Professor Vegard Fusche Moe

 

Evaluering og oppfølging

Emne blir evaluert av studentar, emneansvarlege og ekstern sensor. Dette skjer slik:

 • Evalueringsskjema (SurveyXact) for evaluering av kurset blir sendt til studentane siste kursdag
 • Ph.d.-administrasjonen er ansvarleg for utsendinga, og sender samandrag av evalueringa til emneansvarlege så snart svarfristen er ute
 • Emneansvarleg utarbeider rapport frå emnet basert på eigne vurderingar, samtale med ekstern sensor og tilbakemelding frå studentane
 • Rapporten blir utarbeidd i eige tilsendt skjema så snart eksamensresultata føreligg og blir sendt til programansvarleg med kopi til ph.d.-administrasjonen
 • Rapportane blir lagra i Public360 og presentert for programutvalet av fagleg leiar