Siste nytt fra Senter for sjøsikkerhet

Senter for sjøsikkerhet er et maritimt forskningssenter som har et overordnet fokus på sjøsikkerhet.

Aktuelle saker

 • Etter nyttår skal de første bachelorstudentene i nautikk ved HVL ha praksis hos utvalgte rederier. Fredag 28. oktober møtte de rederiene for å bli litt kjent før praksisperioden starter.

 • Viet Dung Vu disputerer fredag 23. september. Avhandlingen hans handler om brukersentrert utvikling i maritim industri. - Et utmerket eksempel på hvordan det maritime forskningsmiljøet ved HVL arbeider, sier prodekan for forskning, Ole Andreas Brekke.

 • Med Arendalsuka som ramme blei ein ny avtale mellom Bergen Rederiforening og Høgskulen på Vestlandet signert onsdag. Med avtalen får ingeniørmiljøet ved HVL finansiert ei ny stipendiatstilling, innretta mot teknisk forsking for grøn omstilling av skipsfarten.

 • Korleis skal akademia bidra til auka busetting og bulyst i regionane? Bruk studentane som påskot til å gjere plassen attraktiv som bustad og få til byutvikling samtidig, foreslår Kristin Krohn Devold.

 • Forskingsprosjektet HUMANE har satt fokus på menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Den 23.august presenteres funnene via et åpent Teams-møte.

 • Deep Wind Offshore (DWO) føreslår fleire samarbeid med HVL innan teknologi, maritime operasjonar, digitalisering og miljø.

 • Lunestad kobler til Inergen-gassen

  Mastergradsstudent Ådne Lunestad reiste til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for å kortslutte store battericeller. Han ønsket å studere den eksplosjonsartede brannen som kan oppstå i en battericelle og hvordan man kan begrense konsekvensene av en batteribrann ved å senke oksygennivået i batterirommet.

 • Mastergradsstudent Ådne Lunestad forsker på hvordan å hindre at en batteribrann blir katastrofal.

 • Instituttleder Johanne Marie Trovåg overtar som HVL sin representant i styringsgruppen for det nasjonale arbeidet med utvikling av de maritime profesjonsutdanningene.

 • Testområdet

  Margareta Lützhöft ivrar for ein teknologi tilpassa menneska som bruker den. Ny teknologi kan gjere tunge arbeidsoppgåver lettare.

 • Simulering av innsegling til Singapore

  Wind of Change har kartlagt og arbeidd med kompetansebehov for havvind. Gjennom prosjektet har HVL hatt god dialog med Norwegian Offshore Wind Cluster og Maritime Cleantech som har gjennomført liknande kartleggingar, men med eit litt anna fokus. Wind of Change vektla kompetanse for sjøfolk – og undersøkte behovet for ny kompetanse retta mot dei maritime operasjonane for flytande havvind.

 • Kristoffer Fagervoll Sortland

  Kristoffer Fagervoll Sortland sin farfar starta møbelfabrikk i 1964, og faren dreiv den vidare. I dag har Kristoffer tatt steget inn i maritim innovasjon og fagutvikling.

 • Haugesund

  Wind of change

  Ove Tobias Gudmestad ivrar for ei praksisnær utdanning som spring ut av behova i maritim næring. Han har vore med å skrive ein omfattande rapport som kan styrke dette tilbodet ved HVL i Haugesund.

 • Torsdag 27. januar fikk fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overrakt den nye Maritim21-strategien. Målet med denne strategien er blant annet «å stimulere til forsking, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping.»

Arkiv

2020

November 2020

Søker NFR om forskningsinfrastruktur

IMS sendte 18. november søknad om forskningsinfrastruktur til Norges Forskningsråd. Søknaden beløper seg til ca. 117 millioner kroner og pengene skal brukes til å bygge opp en infrastruktur kalt SOURCE (Simulation, Operations, Usability, Resilience, Connectivity and Evaluation) i en femårsperiode. Infrastrukturen i SOURCE skal stille til rådighet datatilgang og modeller fra en rekke maritime interessenter, hvor datatyper og formater forenes for økt datadrevet kapabilitet som muliggjør utvikling av neste generasjons maritime systemer, for eksempel mer autonome systemer, og en samtidig økning i modellkvalitet og synergi mellom eksisterende sentre for fremragende utdanning og forskning. Målsetningen er at SOURCE-infrastrukturen skal bidra til en sikrere og mer effektiv maritim næring som i større grad er tilpasset vellykket menneske-maskin interaksjon. Prosjektet har sterke samarbeidspartnere i den maritime næringen og i maritim utdanning internasjonalt.

Juni 2020

Fikk tildelt midler i universitetsprosjektet

Forskningsprogrammet Marsafe ble etter søknadsprosess tildelt midler fra HVLs universitetssatsing i form av en toårig post doc- og en treårig professor II-stilling. De som ansettes skal bidra i planlegging og utvikling av EU-prosjekt(er) og andre prosjekter, samt publisering i eksisterende prosjekter. Vedkommende vil inngå i fagmiljøet ved Institutt for maritime studier og MarCATCH, og vil således styrke staben i perioden for ansettelse.

Februar 2020

Sterkt tilstede på RINA-konferansen 2020

MarSafe utgjorde en sentral del av RINA-konferansen, hvor Human Factors sto i fokus. Konferansen er internasjonalt anerkjent og arrangeres av the Royal Institution of Naval Architects (RINA) og gikk av stabelen 19. og 20. februar. Flere av konferansens innlegg stod en eller flere av våre forskere for:

 • Improving human-centred design application in the maritime industry – challenges and opportunities, v/ V. Dung Vu, M. Lützhöft, HVL
 • The operator's stake in shore control center design: a stakeholder analysis for autonomous ships, v/ E. Veitch, NTNU, A. Hynnekleiv og M. Lützhöft, HVL
 • Towards an ecosystem of skills in the future maritime industry, v/ A. Hynnekleiv og M. Lützhöft, HVL, J.V. Earthy, Lloyds Register og HVL
 • The community of ship-handlers and pilots: Training, collaboration and good practice today and in the future, v/ R.J. Wild, Solent University, M. Lützhöft, HVL

Januar 2020

Nytt kurskonsept innenfor maritime IT/cyber security

MarCATCH planlegger ett nytt kurskonsept innenfor maritime IT/cyber security som retter seg mot maritim næring, og som skal lanseres våren 2020. I kurset legges det opp til at maritime organisasjoner tar med seg sitt eget case inn i kurset for å gjennomføre en cyber-risikoanalyse med tilhørende handlingsplan og på denne måten kunne jobbe konkret med utvikling knyttet til egen bedrift/organisasjon. Senteret er i dialog med flere bransjeorganisasjoner som er interesserte i konseptet.

3. og 4. kvartal 2019

Desember 2019

Bærekraft i fokus på årskonferansen til NCE maritim Cleantech

Dekanene fra FØS og FIN, samt en fagansatt fra IMS deltok på NCE maritim Cleantech sin årskonferanse «Waves of CleanTech» på Solstrand i slutten av november. Konferansen satte fokus på ren energi og bærekraft knyttet til forpliktelser i Paris-avtalen og FN sine bærekraftsmål. Flere av klyngemedlemmene hold interessante foredrag om maritim næring og arbeidet knyttet til å redusere utslipp. Finansbransjen presenterte muligheter for å finansiere overgangen til mer miljøvennlige transportløsninger og hvordan en kan operasjonalisere implementeringen av FN sine bærekraftsmål (f.eks. Sparebanken Vest) Det ble tid til både mingling og diskusjon. Batteripioneren Corvus Energy ble kåret som «Årets klyngepartner».

September 2019

ARCEVAC på sjøsikkerhetskonferansen 2019

På Sjøsikkerhetskonferansen 2019 var professor Helle Oltedal invitert til å holde innlegg om forskningsprosjektet ARCEVAC. Oltedal er leder i prosjektet som ser på evakuering av passasjerskip i arktiske strøk. Prosjektet er et samarbeid med University of Greenwich, UiT – Norges Arktiske Universitet og Hurtigruten.

2. kvartal 2019

Juni 2019

IMS-professor deltok på øvelsestokt utenfor Svalbard

SARex Svalbard er et toårig prosjekt som skal bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann. Utenriksdepartementet har gitt støtte på 10 millioner kroner til prosjektet som samler maritime forskere og andre aktører, som bl.a. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakta, DNV GL, operatørselskaper som Lundin og rederier som Viking Supply Ship. Sammen skal de utvikle ny kunnskap og kompetanse gjennom fullskala øvelser, testing av prosedyrer, utstyr og teknologi. Helle Oltedal, professor i maritim sikkerhet ved IMS har deltatt på øvelsestokt utenfor Svalbard 20.-26. mai. – MarSafe er med i et prosjekt som i forhold til Polarkoden ser på hvordan ledelse og organisering kan påvirke evne og vilje til å overleve i en tenkt evakueringssituasjon av passasjerskip som seiler i arktiske farvann, forteller Oltedal.

MarCATCH presentert på Nor-Shipping

MarCATCH deltok på NCE Maritime CleanTech sin fellesstand under Nor-Shipping 4.-7. juni. I mer enn 50 år har Nor-Shipping vært et arrangement som tiltrekker seg viktige maritime industriaktører fra hele verden. Tilstedeværelsen av ledende selskaper fra hele den maritime verdikjeden gjør Nor-Shipping til en anerkjent arena for strategisk avtaler og nettverksbygging.

Mai 2019

Arrangerte skipssikkerhetsrettskonferanse «Rett til havs»

Forrige tirsdag ble konferansen «Rett til havs» avholdt i Haugesund for første gang. Hensikten med konferansen var å samle aktører med interesse for de rettslige kravene til god skipssikkerhet. Jusprofessor Sigmund Simonsen ved Institutt for maritime studier tok initiativ til konferansen og arrangerte den i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og rederinæringen. Rundt 60 personer fra offentlig og privat maritim sektor deltok på dagskonferansen. Hovedtaler var nestoren i sjørett, professor emeritus Hans Jacob Bull ved Nordisk Institutt for sjørett ved UiO. Bull utropte Haugesund som et senter for skipssikkerhet. Han viste ikke minst til Sjøfartsdirektoratet, men også til Kystverket og forskningsmiljøet ved Høgskolen på Vestlandet, campus Haugesund, foruten til alle rederiene og den maritime klyngen for øvrig. – Her kan lages et fantastisk miljø, og vi er gjerne med og hjelper til, sa Bull.

ARCEVAC forbereder datainnsamling på Hurtigruten

Mens datainnsamlingen i Haugesund pågår, tok ARCEVAC-teamet turen til Tromsø for å initiere prosjektets andre fase i samarbeid med Hurtigruten. ARCEVAC-prosjektet ser på evakuering av passasjerskip som seiler i værutsatte områder. For å simulere hvordan en evakueringssituasjon vil kunne utarte seg i ulike scenarier, har ARCEVAC-prosjektet startet med å samle data på hvor fort en typisk passasjer vil bevege seg – med og uten redningsdrakt. I prosjektets andre fase skal to fullskala øvelser med passasjerer gjennomføres på et av Hurtigrutens skip i fart langs Norskekysten. Innsamlede data fra øvelsene om bord på skipet skal kombineres med resultatene fra datainnsamlingen på land for å validere en simuleringssoftware for evakuering av passasjerer, simulere ulike evakueringsscenarier og forbedre skipsdesign og prosedyrer for evakuering. Dette er et viktig prosjekt i forhold til sikkerheten til sjøs, og nylige hendelser utenfor norskekysten viser at det også er en svært aktuell og relevant problemstilling.

MarCATCH representert når kinesisk delegasjon kommer til Haugesund

Fredag i neste uke kommer en kinesisk delegasjon og Innovasjon Norge i Kina til Haugesund for å besøke Haugesund kommune og ordfører Arne Christian Mohn. Det vil bli gjennomført en orientering om den maritime sektoren, og ulike aktører som NCE Maritime CleanTech, Norwegian Offshore Wind Cluster og HVL/MarCATCH er representert. Tema for dagen blir blant annet autonom båt i havnebassenget i Haugesund, fornybare energiformer på skip, utfordringer ved bruk av autonome fartøyer og satsingen i regionen innenfor offshore vind. I tillegg skal MarCATCH ved professor Margareta Lützhöft gi et innblikk i sikkerhetsutfordringene og menneske-maskin-interaksjonens betydning ved bruk av autonome fartøy.

Skipssikkerhetsrettskonferansen arrangeres 14. mai

Den siste tidens hendelser viser hvor viktig skipssikkerheten er. IMS inviterer i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Maritimt Forum til konferansen «Rett til havs» tirsdag 14. mai. Det blir satt fokus på de rettslige kravene til skipssikkerhet ved både planlegging og gjennomføring av maritime operasjoner. Velkommen til en spennende dag med foredrag og erfaringsutveksling!

1. kvartal 2019

Mars 2019

ARCEVAC søker etter frivillige til evakueringsprosjekt

Forskningsprosjekt ARCEVAC ser på evakuering av passasjerskip som seiler i værutsatte områder. For å simulere hvordan en evakueringssituasjon vil kunne utarte seg i ulike scenarier, har prosjektet startet å samle data på hvor fort en typisk passasjer vil bevege seg med og uten redningsdrakt. I den forbindelsen har en fått konstruert en 36 meter lang korridor som kan settes i ulike helningsgrader for å simulere et skip med slagside. Nå søker forskerne etter frivillige som skal gå gjennom korridoren. – Datainnsamlingen starter onsdag 10. april i Haugesund, og vi håper på at ansatte ved HVL stiller selv eller vil hjelpe oss med å promotere prosjektet slik at vi får tak i mange frivillige, sier prosjektlederen Helle Oltedal.

Februar 2019

Godt oppmøte på seminar om cyber security

I regi av MarCATCH ble det torsdag 31. januar gjennomført et åpent foredrag for Haugesund Næringsforening med tittelen «State of the art in marine cyber security». Foredragsholder var Gerd Berner som er timelærer ved IMS. Han er ansatt ved University of Tasmania som er en del av Australian Maritime College. Berner har bakgrunn fra maritim industri og har de siste 17 årene jobbet innenfor området cyber security. Om sin forskning sier han at «My research concerns the cyber resilience of critical technology systems on sea going ships and aims to propose a target state architecture that will increase cyber resilience». Foredraget hadde godt oppmøte og det kom mange spørsmål fra deltagerne.

Velkommen til Ergoship 2019 – shaping the maritime ecosystem for people

Ergoship-konferansen arrangeres 24.-25. september 2019 med fokus på viktigheten av menneskesentrert shipping fremover. Konferansen består av presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil det være mulig å utveksle ideer og etablere kontakt med det maritime miljøet. Sentrale tema vil være design for safety, sikkerhetsstyring, simulering og simulatorer og digitalisering (f.eks. smarte skip).

2018

Desember 2018

Arrangerte maritim fagdag i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet

I regi av maritimt senter ble den første maritime fagdagen i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet arrangert i uke 49. Fagdagen ble initiert av forskningsprogrammet MarSafe og skal være et faglig møtested mellom Sjøfartsdirektoratet og MarSafe sine forskere, med spesiell fokus på sikkerhet. Den første fagdagen hadde temaene sikkerhetsstyring, ISM-koden og automasjon/autonomi på agendaen. Maritim fagdag skal avholdes to ganger årlig framover. Neste fagdag avholdes i Sjøfartsdirektoratets lokaler våren 2019.

November 2018

Vellykket PhD-samling i Haugesund

I uke 45 ble HVL sin samling i fellesemnet Human, Technology, Organization (HTO) ved PhD i nautiske operasjoner gjennomført i Haugesund. Åtte PhD-studenter deltok. HVL sin medlem av programstyret i fellesgraden, Helle Oltedal, hadde ansvar for gjennomføringen av samlingen. I tillegg bidro Bjarne Vandeskog, Hilde Sandhåland, Margareta Lützhöft og Sigmund Simonsen fra Institutt for maritime studier. Tilbakemeldingene fra programleder i fellesgraden, Egil Pedersen, var at dette var en svært vellykket samling!

Oktober 2018

Gjesteforsker fra University of Tasmania på besøk hos MarCATCH

Førsteamanuensis Joel Scanlan arbeider vanligvis ved University of Tasmania, men de neste seks ukene er han på besøk hos Institutt for maritime studier og MarCATCH i Haugesund. Hans fagfelt og undervisningsområde er primært Cyber Security. Scanlan sitter hovedsakelig i nautikkhuset, men skal også gjøre datainnsamling på skip sammen med PhD-student Gerd Berner. I tillegg skal Scanlan holde gjesteforelesninger, blant annet for masterstudentene ved Master of Maritime Operations.

September 2018

Sterkt tilstede på RINA-konferansen 2018

Institutt for maritime studier og MarCATCH sine forskningsaktiviteter utgjorde en sentral del av årets RINA-konferanse hvor Human Factors innen komplekse system og teknologi var hovedtema. Den internasjonalt anerkjente konferansen ble arrangert av the Royal Institution of Naval Architects (RINA) og gikk av stabelen 26. og 27. september. Fem av konferansens innlegg stod en eller flere av instituttet sine forskere for:

 • Improving Maritime Usability – User-led Information Grouping on Navigation Displays, v/Viet Dung Vu og Margareta Lützhöft
 • SOLAS V/15 – Bridging Design and Work, v/ Linda Sørensen og Margareta Lützhöft
 • From Stem to Stern – Safety Starts with Design, v/ Helle Oltedal og Margareta Lützhöft
 • Harmonized Display of E-Navigation Information: Workload and Navigational Control, v/Thomas Porathe (NTNU) og Margareta Lützhöft
 • A Virtual Teams Model for Supporting Maritime Technology Management, v/ G. Berner og J. Scanlan (University of Tasmania), R. Hopcraft Royal Holloway (University of London), J. Earthy (Lloyd's Register) og Margareta Lützhöft

International Maritime Day i IMO

Kombinert med deltakelsen på RINA-konferansen var flere av våre ansatte med på feiringen av International Maritime Organisation (IMO) sin 70-årsdag torsdag, 26. september. Dagen ble feiret med pomp og prakt, men også med omvisning og foredrag. «Foredraget med juridisk direktør i IMO fant jeg spesielt interessant», forteller Professor i rettsvitenskap Sigmund Simonsen.

Forskerfrokost med MARCatch i fokus

Tirsdag 11. september arrangerte Institutt for maritime studier og MarCATCH forskerfrokost for den maritime næringen. Målsetningen med arrangementet var å hente innspill fra næringen knyttet til deres behov, samt informere samarbeidspartnerne om MarCATCH og senterets forskningsprogram.

bilde av Kontakt oss

Kontakt oss

Senterleder Liv Reidun Grimstvedt